Rēzeknes novada domes sēde (20.08.2015.)

Publicēts 17.08.2015

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 20. augusta saistošo noteikumu Nr.___ „Par inženierkomunikāciju aizsardzību Rēzeknes novadā” izdošanu

2. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 6. augusta saistošo noteikumu Nr.57 „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada 17. jūlija saistošajos noteikumos Nr.33 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes novadā”” precizēšanu

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 20.augusta noteikumu Nr.16 „Par Rēzeknes novada pašvaldības dienesta dzīvokļu izīrēšanas kārtību” apstiprināšanu

4. Par Rēzeknes novada pašvaldības ierobežotas pieejamības informācijas drošības politikas apstiprināšanu

5. Par Rēzeknes novada pašvaldības informācijas tehnoloģiju drošības politikas apstiprināšanu

6. Par grozījumiem Maltas vidusskolas nolikumā

7. Par grozījumiem Ozolaines bāriņtiesas nolikumā

8. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013. gada 18. jūlija lēmumā „Par Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvās komisijas izveidošanu”

9. Par nekustamā īpašuma – dzīvojamās mājas Škvarku ciemā – izslēgšanu no Ozolaines pagasta pārvaldes bilances

10. Par valsts mantas pārņemšanu pašvaldības īpašumā Lūznavas pagastā

11. Par samaksas samazināšanu L. L. par īpašumā piešķirto zemi Dricānu pagastā

12. Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai L. P. īpašumā Vērēmu pagastā

13. Par nekustamā īpašuma (), kadastra Nr. (),

atsavināšanas izbeigšanu

14. Par nekustamā īpašuma ( ), kadastra Nr. ( ), nosacītās cenas noteikšanu

15. Par nekustamā īpašuma ( ), kadastra Nr. ( ), nosacītās cenas noteikšanu

16. Par nekustamā īpašuma ( ), kadastra Nr. ( ), nosacītās cenas noteikšanu

17. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0352 piekritību pašvaldībai Silmalas pagastā

18. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Ļ. B. uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ( ) 1/2 domājamo daļu Lūznavas pagastā

19. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ( ) sadali Ozolmuižas pagastā

20. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas ( ), Ozolaines pagasts, nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no L. B.

21. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas ( ), Vērēmu pagasts, nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no J. K.

22. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas ( ), Lūznavas pagasts, nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no V. S.

23. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas ( ), Lendžu pagasts, nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Ž. V.

24. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas ( ), Stoļerovas pagasts, nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Ž. V.

25. Par nokavētā nekustamā īpašuma, kas atrodas ( ), Ozolaines pagasts, nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA „S.”

26. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu I. Š.

27. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar S. G. Stružānu pagastā

28. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar I. N. Lūznavas pagastā

29. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu J. T. Stružānu pagastā

30. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu V. S. Stružānu pagastā

31. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu J. A. Stružānu pagastā

32. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu A. M. Stružānu pagastā

33. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu V. S. Stružānu pagastā

34. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu V. V. Ozolaines pagastā

35. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu V. K. Stružānu pagastā

36. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu L. K. Stružānu pagastā

37. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A. V. Stružānu pagastā

38. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu N. G. Audriņu pagastā

39. Par nekustamā īpašuma ( ) nepieciešamību objekta „Autoceļa P36 Rēzekne – Gulbene km 3.98 – km 12.25 (posma Rēzekne – Audriņi) rekonstrukcija” izbūvei

40. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem SIA „Strūžānu siltums” pamatkapitāla palielināšanai

41. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Ilzeskalna pagasta pārvaldes administratīvās ēkas remonts”

42. Par Kaunatas bāriņtiesas locekles Venirandas Laizānes atbrīvošanu no amata

43. Par Mākoņkalna pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Venirandas Laizānes atbrīvošanu no amata

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi


Domes sēdes audioieraksts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0