Rēzeknes novada domes sēde (20.06.2013)

Publicēts 19.06.2013
Darba kārtība:
1. Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un Vides pārskata galīgās redakcijas apstiprināšanu
2. Par pašvaldības kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona” uzraudzības padomes iecelšanu
3. Par atļauju Elvīrai Pizānei un Imantam Skudram savienot amatus
4. Par nekustamā īpašuma „Struki” ar kadastra Nr.7856 003 0164 nosacītās cenas noteikšanu Griškānu pagastā
5. Par dzīvokļa īpašuma ar kadastra Nr.7870 900 0234 nodošanu atsavināšanai Aleksandram Lācim Maltas pagastā
6. Par dzīvokļa īpašuma ar kadastra Nr.7868 900 0136 nodošanu atsavināšanai Arturam Kropam Lūznavas pagastā
7. Par 2006.gada 7.novembra pirkuma līguma un līguma par privatizācijas objekta ieķīlāšanu grozīšanu ar Jāni Paplavski Pušas pagastā
8. Par piekrišanu zemes iegūšanai IK „Cīruļi Ekofarm” īpašumā Stružānu pagastā
9. Par piekrišanu zemes iegūšanai Amil Nabiyev īpašumā Ozolaines pagastā
10. Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai Igora Lebedeva (Igor Lebedev) īpašumā Ozolaines pagastā
11. Par zemes vienību izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta pārvaldes bilances
12. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013.gada 21.marta lēmumā „Par aukstā ūdens piegādes un notekūdeņu attīrīšanas tarifu apstiprināšanu Kantinieku pagastā”
13. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 008 0028, 7850 008 0243, 7850 008 0255 piekritību pašvaldībai Dricānu pagastā
14. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 007 0311, 7850 007 0393 piekritību pašvaldībai Dricānu pagastā
15. Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Kaunatas pagastā
16. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0122 piekritību pašvaldībai Silmalas pagastā
17. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 001 0167 ieskaitīšanu zemes reformas pabeigšanai paredzētajās zemēs Dricānu pagastā
18. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7892 005 0203 un to piekritības noteikšanu pašvaldībai Stoļerovas pagastā
19. Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1048 Maltas pagastā
20. Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0982 Maltas pagastā
21. Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0093 Nautrēnu pagastā
22. Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1363 Ozolaines pagastā
23. Par grozījumiem Ozolaines pagasta padomes 2009.gada 21.janvāra lēmumā „Par zemes pastāvīgā lietotāja pastāvīgas lietošanas tiesību izbeigšanu”
24. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 1.marta lēmumā „Par Rutas Soņecas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7886 006 0721 Sakstagala pagastā”
25. Par grozījumiem Rēzeknes rajona Dricānu pagasta padomes 2007.gada 27.septembra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas atļauju”
26. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 6.septembra lēmumā „Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Kantinieku pagastā”
27. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 15.marta lēmumā „Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7872 007 0142, 7872 007 0145, 7872 008 0249, 7872 008 0321, 7872 008 0329, 7872 008 0489, 7872 008 0491, 7872 008 0492 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Mākoņkalna pagastā”
28. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām  un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” sarakstā Nr.4 Dricānu pagastā
29. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0200 platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Dricānu pagastā
30. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7854 003 0077 sadali Gaigalavas pagastā
31. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 005 0140 sadali Rikavas pagastā
32. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7886 004 0020 sadali Sakstagala pagastā
33. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 005 0015 daļas iznomāšanu, nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Buli Čornajas pagastā
34. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0095 daļas iznomāšanu, nomas līguma noslēgšanu ar Regīnu Andinu Čornajas pagastā
35. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0049 iznomāšanu, nomas līguma noslēgšanu ar Marinu Sprukti Čornajas pagastā
36. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 005 0057 iznomāšanu, nomas līguma noslēgšanu ar Sergeju Plahotniju Čornajas pagastā
37. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7846 005 0163; 7846 008 0135 iznomāšanu, nomas līguma noslēgšanu ar Arti Vaivodu Čornajas pagastā
38. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 003 0253 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Edgaru Didrihsonu Dricānu pagastā
39. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0200 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Elitu Elksni Dricānu pagastā
40. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7854 007 0333, 7854 007 0415, 7854 007 0417, 7854 007 418, 7854 007 0419 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Oskaru Babrovu Gaigalavas pagastā
41. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7858 001 0077 iznomāšanu, zemes noma slīguma noslēgšanu ar Mariju Lustiku Ilzeskalna pagastā
42. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 006 0282 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Indru Pujati Ilzeskalna pagastā
43. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0391 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Annu Gailumu, Olgu Drozdovu, Mariju Gailumu, Andreju Mivreniku, Rutu Bernāni, Māri Ozoliņu Ilzeskalna pagastā
44. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0288 iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Zentu Novikovu Kaunatas pagastā
45. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0111 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Antoņinu Pranču Kaunatas pagastā
46. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 7862 005 0192 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar  Ilmāru Potjomkinu Kaunatas pagastā
47. Par pašvaldībai piekritīgajām zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 7862 008 0026 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Inesi Rajevsku Kaunatas pagastā
48. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0147 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Veru Rudzinsku Kaunatas pagastā
49. Par pašvaldībai piekritīgajām zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0086 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Voldemāru Skrebeli Kaunatas pagastā
50. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 012 0364, 7862 012 0353, 7862 012 0354 iznomāšanu un jauna zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Vladimiru Tihomirovu Kaunatas pagastā
51. Par pašvaldībai piekritīgajām zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 7862 006 0117 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Sergeju Vasiļjevu Kaunatas pagastā
52. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0129 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Voldemāru Verpakovski Kaunatas pagastā
53. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0194 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anitu Lasenbergu Maltas pagastā
54. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0277 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Gunāru Gvozdiku Mākoņkalna pagastā
55. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0825 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anisiju Klodāni Ozolaines pagastā
56. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1364 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Olgu Orlovsku Ozolaines pagastā
57. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0765 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jevdokimu Rubļovu Ozolaines pagastā
58. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 003 0078 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Irīnu Arhipovu Ozolmuižas pagastā
59. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 003 0085 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jeļenu Kručāni Ozolmuižas pagastā
60. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 003 0078 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vladislavu Nareli Ozolmuižas pagastā
61.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 005 0209 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Inesi Zuju Pušas pagastā
62. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 003 0071 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valdi Zuju Pušas pagastā
63. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0242 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Evgeniju Bogdanovu Rikavas pagastā
64.  Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7882 002 0093, 7882 002 0088, 7882 005 0132 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar zemnieku saimniecību „Krāces” Rikavas pagastā
65. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 005 0280 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Židavu Rikavas pagastā
66. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0409 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jeļenu Daņilovu
67. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0286 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Elīnu Rancāni Lūznavas pagastā
68. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0362 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jekaterinu Daņilovu Silmalas pagastā
69. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0045 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vladimiru Golovļovu Silmalas pagastā
70. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 78880040107 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Leonīdu Zakutajevu Silmalas pagastā
71. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 001 0152 zemes iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ivaru Arbidānu Stoļerovas pagastā
72. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0268 8005 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anitu Augstkalni Stoļerovas pagastā
73. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7892 005 0023, 7892 005 0024 ,7892 005 0025, 7892 005 0203 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Daini Augstkalnu Stoļerovas pagastā
74. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0234 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anželu Bazuli Strūžānu pagastā
75. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0228 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andreju Cvetkovu Lūznavas pagastā
76. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0358, 7868 001 0686, 7868 001 0100, 7868 001 0536 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Maiju Lisaku Lūznavas pagastā
77. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0973 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ēriku Plotnikovu Ozolaines pagastā
78. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 003 0083 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Viktoru Čerenkovu Ozolmuižas pagastā
79. Par rezerves fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7882 002 0412, 7882 002 0413 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar zemnieku saimniecību „Atvari” Rikavas pagastā
80. Par rezerves fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7882 002 0418, 7882 002 0091, 7882 001 0056 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar zemnieku saimniecību „Krāces” Rikavas pagastā
81. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 78880140298, 7888 014 0173 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valentīnu Frolkovu Silmalas pagastā
82. Par grozījumiem 2007.gada 6.novembra zemes nomas līgumā ar Annu Kalvāni Dricānu pagastā
83. Par grozījumiem 2009.gada 29.jūnija lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.85 ar Regīnu Joniškāni Kantinieku pagastā
84. Par 2009.gada 23.janvāra zemes nomas līguma Nr.127 grozīšanu ar Mihailu Belovu Silmalas pagastā
85. Par grozījumiem 2012.gada 13.janvāra zemes nomas līguma Nr.29 ar Modri Samušu Mākoņkalna pagastā
86. Par 2008.gada 8.decembra zemes nomas līguma Nr.39a grozīšanu ar Melaniju Šļahtu Silmalas pagastā
87. Par grozījumiem 2012.gada 16.februāra zemes nomas līgumā Nr.8-7.1/197 ar Anitu Augstkalni Stoļerovas pagastā
88. Par grozījumiem Varvaras Žukovskas 2011.gada 25.jūlija zemes nomas līgumā Nr.8-8.1/1028   Stoļerovas pagastā
89. Par 2011.gada 26.jūlija zemes nomas līguma laušanu ar Jeļenu Cvetkovu Lūznavas pagastā
90. Par 2012.gada 10.decembra zemes nomas līguma Nr.40 laušanu ar Anatoliju Kuznecovu Mākoņkalna pagastā
91. Par 2011.gada 17.oktobra zemes nomas līguma laušanu ar Ainu Vociši Pušas pagastā
92. Par 2012.gada 9.jūlija zemes nomas līguma laušanu ar Ainu Vociši Pušas pagastā
93. Par 2012.gada 27.decembra zemes nomas līguma laušanu ar Ainu Vociši Pušas pagastā
94. Par 2012.gada 9.jūlija zemes nomas līguma laušanu ar Juri Vocišu Pušas pagastā
95. Par 2009.gada 26.jūnija zemes nomas līguma Nr.124 laušanu ar Ingrīdu Mažāni, Dairi Mažānu un Aldi Mažānu Sakstagala pagastā
96. Par Monikas Kazinikas 2002.gada 01.februāra zemes nomas līguma laušanu Stoļerovas pagastā
97. Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās un rezerves zemes fonda zemes vienības SIA „MARKETEKS” Mākoņkalna pagastā
98. Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
SIA „MARKETEKS” Sakstagala pagastā
99. Par Aleksandra Kupcova nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
100. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Oļega Ščerbakova
101. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Mihaila Pušņakova
102. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Dacei Ežmalei Stružānu pagastā
103. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Ludmilai Petrovai Stružānu pagastā
104. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Vladimiram Kozlovam Stružānu pagastā
105. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Ernestīni Paramonovu Pušas pagastā
106. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Līgu Litaunieci Stružānu pagastā
107. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Irēnu Fedoroviču un īres līguma noslēgšanu ar Edvīnu Fedoroviču Dricānu pagastā
108. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Ivanu Percovu un īres līguma noslēgšanu ar Sarmīti Percovu Maltas pagastā
109. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Leonīdu Spitānu un īres līguma noslēgšanu ar Innu Spitāni Stružānu pagastā
110. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Pēteri Rancānu un īres līguma noslēgšanu ar Annu Rancāni Stružānu pagastā
111. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2012.gada 17.maija lēmumā „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai (Štikānu ciems) Silmalas pagastā”
112. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2012.gada 17.maija lēmumā „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai (Kruķu ciems) Silmalas pagastā”
113. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai „Latvijas politiski represēto apvienībai” represēto personu salidojuma organizēšanai
114. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Kaunatas brāļu kapu bruģakmens vienkāršotai rekonstrukcijai
115. Par mantisko zaudējumu atlīdzinājumu SIA „Būvinženieru konsultācijas birojs”
116. Par nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu ar Rāznas ezera nomnieku – sabiedrību ar ierobežotu atbildību „EKO punkts”
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0