Rēzeknes novada domes sēde (19.09.2013)

Publicēts 16.09.2013
Darba kārtībā:
1.    Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.6 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.94 „Par Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”” izdošanu
2.    Par Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
3.    Par atļauju Vinerai Dimperei savienot amatus
4.    Par Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas locekles Edītes Kroičes atbrīvošanu
5.    Par Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu
6.    Par Rēzeknes novada pašvaldības konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums” vērtēšanas komisijas izveidošanu un komisijas sastāva apstiprināšanu
7.    Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu Līgo ielā 9, kadastra Nr.7872 008 0275, Mākoņkalna pagastā, nodošanu dzīvokļu īpašniekiem īpašumā bez atlīdzības
8.    Par nekustamā īpašuma „Drava” ar kadastra Nr.7870 001 0272 nosacītās cenas noteikšanu
9.    Par nekustamā īpašuma „Kompromiss” ar kadastra Nr.7870 003 0664 nosacītās cenas noteikšanu
10.    Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Pēterim Gutānam Nautrēnu pagastā
11.    Par neapbūvētu zemesgabalu nodošanu atsavināšanai Mihailam Belovam Silmalas pagastā
12.    Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Dzintaram Slicānam Silmalas pagastā
13.    Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Melanijai Šļahtai Silmalas pagastā
14.    Par piekrišanu zemes iegūšanai Ilyas Krasnera īpašumā Lūznavas pagastā
15.    Par telpu, kas atrodas „Pagasta ēka” Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsoli
16.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumā „Par pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības  izglītības iestādēs”
17.    Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Dricānu pagastā
18.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 003 0124 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Stoļerovas pagastā
19.    Par zemes platības piesaisti ēkas ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 004 0141 Bērzgales pagastā
20.    Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0047 Kantinieku pagastā
21.    Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0147 Maltas pagastā
22.    Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0074 Sakstagala pagastā
23.    Par Zojas Smirnovas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem 7860 006 0269 Kantinieku pagastā
24.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jāzepam Ludboržam uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6874 004 0019, 6874 004 0020 Nautrēnu pagastā
25.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1371 sadali Maltas pagastā
26.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Annuškas mājas” Griškānu pagastā
27.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Kalniņi” Vērēmu pagastā
28.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Veronikas Voskānes nekustamam īpašumam „Ier.projekts 8-42” Vērēmu pagastā
29.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0223 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Voldemāru Jurčenko Bērzgales pagastā
30.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 001 0188 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Krukovski Bērzgales pagastā
31.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0223 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Stavdžu Bērzgales pagastā
32.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0223 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Sutinu Bērzgales pagastā
33.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 005 0177 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Buli Čornajas pagastā
34.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0301 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Arturu Ratniku Čornajas pagastā
35.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0154 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vili Skutānu Čornajas pagastā
36.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 005 0450 un 7850 005 0476 daļu iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Kasparu Elksni Dricānu pagastā
37.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0488 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Līgu Runči Dricānu pagastā
38.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0450 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anitu Zeņku Dricānu pagastā
39.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0222 daļas iznomāšanu, nomas līguma noslēgšanu ar Kasparu Salenieku Gaigalavas pagastā
40.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0328 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Janīnu Balodi Griškānu pagastā
41.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0328 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andreju Grehovu Griškānu pagastā
42.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0283 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Sintiju Kindzuli Griškānu pagastā
43.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0328 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Annu Ivanovu Griškānu pagastā
44.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0328 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Janīnu Kļačicu Griškānu pagastā
45.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0328 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valdi Mičuļi Griškānu pagastā
46.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0328 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Veroniku Puksti Griškānu pagastā
47.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0328 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Danu Sjukrevu Griškānu pagastā
48.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0460 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „SPRŪŽEVA M” Griškānu pagastā
49.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0328 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anželitu Tarvidu Griškānu pagastā
50.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0328 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Alinu Turlaju Griškānu pagastā
51.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0449 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Janīnu Zuti Griškānu pagastā
52.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0462 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Janīnu Zuti Griškānu pagastā
53.    Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0728 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Zinaidu Žorovu Ozolaines pagastā
54.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7860 006 0230, 7860 006 0054 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aļonu Bogdanovu Kantinieku pagastā
55.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0314 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Irinu Ritiņu Kantinieku pagastā
56.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7862 010 0125 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vili Ančupānu Kaunatas pagastā
57.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7862 013 0105 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ilmāru Korklišu Kaunatas pagastā
58.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0408 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Luna Baltica” Kaunatas pagastā
59.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0417 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Viktoru Valdiņu Kaunatas pagastā
60.    Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0 54 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vladimiru Špeļu Lūznavas pagastā
61.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1213 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Zoju Cunsku Maltas pagastā
62.    Par pašvaldībai īpašumā esošās zemes vienības daļas  ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1242 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Čubreviču Maltas pagastā
63.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1339 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Armandu Dambji Maltas pagastā
64.    Par pašvaldībai īpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0147 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Klavdiju Ivanovu Maltas pagastā
65.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1316 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „LISKA” Maltas pagastā
66.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1226 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu Raisu Mamontovu Maltas pagastā
67.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1267 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Agnesi Pavlovsku – Valeniku Maltas pagastā
68.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 004 0065 un 7870 004 0070 daļu iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Voldemāru Pranču Maltas pagastā
69.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1339 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Leonīdu Safonovu Maltas pagastā
70.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0472 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ainu Bogdanovu Mākoņkalna pagastā
71.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0472 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Antoņinu Kairišu Mākoņkalna pagastā
72.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0472 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aivaru Kairišu Mākoņkalna pagastā
73.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0472 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Tamāru Kudrjavcevu Mākoņkalna pagastā
74.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0472 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Tatjanu Tarasovu Mākoņkalna pagastā
75.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0472 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Svetlanu Viļhovu Mākoņkalna pagastā
76.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0067 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mihailu Kijaško Ozolaines pagastā
77.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0101 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Annu Šabanovu Ozolaines pagastā
78.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 005 0211 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri Babri Pušas pagastā
79.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 005 0057 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valdi Orbidānu Pušas pagastā
80.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7882 002 0106, 7882 002 0120 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar zemnieku saimniecību „Atvari” Rikavas pagastā
81.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0102 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valēriju Jasinski Rikavas pagastā
82.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 006 0333 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Zinaidu Trifonovu Rikavas pagastā
83.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0324 8001 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Guntu Briedi Stoļerovas pagastā
84.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7892 002 0268 8011, 7892 002 0268 8012, 7892 002 0268 8013 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Allu Jevdokimenko Stoļerovas pagastā
85.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0324 8004 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Annu Ļvovu Stoļerovas pagastā
86.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0324 8004 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Molotkovu Stoļerovas pagastā
87.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0245 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Arturu Spruktu Stoļerovas  pagastā
88.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0324 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Arturu Spruktu Stoļerovas pagastā
89.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0274 8001 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Intu Taukaču Stoļerovas pagastā
90.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0195 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vili Krišānu Strūžānu pagastā
91.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 002 0074, 7886 002 0075, iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Ružu Sakstagala pagastā
92.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu7886 002 0338 iznomāšanu, zemes  nomas līguma noslēgšanu ar Jefrosiniju Paškeviču Sakstagala pagastā
93.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0353 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Ignatjevu Vērēmu pagastā
94.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0467 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Alekseju Maslobojevu Vērēmu pagastā
95.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0293 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jadvigu Šnepsti Vērēmu pagastā
96.    Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7854 005 0140 un 7854 005 0520 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Z/s „Dirvani” Gaigalavas pagastā
97.    Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2013.gada 14.augusta lēmumā „Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 003 0356 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ludmilu Jakovļevu Ozolmuižas pagastā”
98.    Par pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām, ar  kadastra apzīmējumiem 7862 011 0070,7862 008 0132, 7862 010 0109, 7862 012 0334, 7862012 0335, 7862 011 0056, 7862 012 0302 iznomāšanu, zemes nomas līguma pagarināšanu ar  Valentīnu Jermakovu Kaunatas pagastā
99.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 7862 012 0417 iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu koplietošanai ar Stefāniju Povlovsku un Artu Dēdeli Kaunatas pagastā
100.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 013 0055 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Ilmāru Korklišu Kaunatas pagastā
101.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 7862 012 0177 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Stefāniju Povlovsku Kaunatas pagastā
102.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0183 iznomāšanu un jauna zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Nelliju Vasiļjevu Kaunatas pagastā
103.    Par 2007.gada 20.septembra zemes nomas līguma Nr.14 pagarinājumu ar Viktoru Čudaru Griškānu pagastā
104.    Par grozījumiem 2007.gada 7.septembra zemes nomas līgumā Nr.5 ar Aivaru Ekimānu Bērzgales pagastā
105.    Par grozījumiem 2009.gada 30.jūnija lauku apvidus nomas līgumā Nr.21 ar Varvaru Belousu Griškānu pagastā
106.    Par grozījumiem 2009.gada 30.jūnija lauku apvidus  nomas līgumā Nr.18 ar Aleksandru Tkačovu Griškānu pagastā
107.    Par grozījumiem 2009.gada 29.jūnijā lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.040 ar Pēteri Proveju un Vladislavu Proveju Ozolaines pagastā
108.    Par grozījumiem 2009.gada 27.jūnija lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumā Nr.72, 2013.gada 22.aprīļa zemes nomas līgumā Nr.141/1402 ar Jāni Skangali Rikavas pagastā
109.    Par 2007.gada 25.oktobra zemes nomas līguma Nr.10 grozīšanu ar Ivanu Poļakovu Silmalas pagastā
110.    Par 2011.gada 9.augusta zemes nomas līguma Nr.8-8.1/1063 laušanu ar Gintu Duļbinsku Griškānu pagastā
111.    Par 2007.gada 13.augusta zemes nomas līguma Nr.4 laušanu ar Ilgoni Kindzuli Griškānu pagastā
112.    Par zemes nomas līguma Nr.8-7.1/795 laušanu ar Ludmilu Proveju Kantinieku pagastā
113.    Par 2007.gada 29.oktobra zemes nomas līguma Nr.87 laušanu ar Vladimiru Karzininu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 007 0032 Maltas pagastā
114.    Par 2007.gada 19.septembra zemes nomas līguma laušanu ar Aleksandrīnu Štikāni Ozolmuižas pagastā
115.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Andreja Akmentiņa
116.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Jeļenas Andrejevas
117.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Daiņa Ūgaiņa
118.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Fast Rēzekne”
119.    Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Intaram Pukstam Ozolaines pagastā
120.    Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Svetlanai Sergejevai Čornajas pagastā
121.    Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Lienei Korsakai Stružānu pagastā
122.    Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Jeļenai Šalajevai  Silmalas  pagastā
123.    Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Aleksandru Daņilovu Lūznavas pagastā
124.    Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Viktoru Zaharu Stružānu pagastā
125.    Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Olgu Dobrecovu Stružānu pagastā
126.    Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas Aleksandram Kasatkinam Griškānu pagastā
127.    Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
128.    Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
129.    Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta – „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/130 realizācijai apmēra precizēšanu
130.    Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pēc adreses Jaunatnes ielā 1, Lūznavā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” realizācijai Lūznavas pagastā
131.    Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 2, Lūznavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” realizācijai Lūznavas pagastā
132.    Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 3, Lūznavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” realizācijai Lūznavas pagastā
133.    Par Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvaldes piedalīšanās akceptu projekta „Rēzeknes novada Lendžu pagasta Lendžu ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta” realizācijā un vadīšanā
134.    Par biedrības „Šodiena – Rītdienai” projekta „Skani mana valodiņa no Ratnieku ciematiņa pār Rēzeknes novadiņu” atbalstu
135.    Par noslēgtā Dāvinājuma (ziedojuma) līguma Nr.05-11/31 par dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte – 53,70 LVL” dāvinājumu saskaņošanu
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0