Rēzeknes novada domes sēde (19.07.2012)

Publicēts 17.07.2012
Darba kārtība:
1. Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 19.jūlija saistošo noteikumu Nr.83 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.73 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu
2. Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 19.jūlija saistošo noteikumu Nr.84 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu
3. Par Rēzeknes novada himnas apstiprināšanu
4. Par pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” RSEZ komercdarbības atbalsta fonda 2012.gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumu apstiprināšanu
5. Par Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvja deleģēšanu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrību gada balvas vērtēšanas komisijā
6. Par Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.jūlija lēmumu „Par Rēzeknes novada Kaunatas bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces ievēlēšanu” un „Par atļauju Jeļenai Vabalei savienot amatus” atcelšanu
7. Par Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033.gada 1.redakcijas apstiprināšanu
8. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības dokumentu aprites kārtībā
9. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7850 008 0065 Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu
10. Par nekustamā īpašuma „Rāceņi” ar kadastra Nr.7878 002 0209 nosacītās cenas noteikšanu
11. Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Pēterim Beitānam Maltas pagastā
12. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikumu uz nekustamo īpašumu „Mauriņu mājas” Griškānu pagastā
13. Par Aloiza Elkšņa nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
14. Par transportlīdzekļu nomas maksas un citu pakalpojumu maksas apstiprināšanu Feimaņu pagastā
15. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Audriņu pagastā
16. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Bērzgales  pagastā
17. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Feimaņu  pagastā
18. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Gaigalavas  pagastā
19. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Lendžu  pagastā
20. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Ozolaines  pagastā
21. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Ozolmuižas pagastā
22. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Pušas  pagastā
23. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Rikavas pagastā
24. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Sakstagala pagastā
25. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0552 statusa noteikšanu Vērēmu  pagastā
26. Par zemes vienīvvvvvvvvbas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0350 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Rikavas pagastā
27. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 17.maija lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Strūžānu pagastā”
28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Abajevi” Čornajas pagastā
29. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78420030331 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju Černobrovu Audriņu pagastā
30. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 78420030276, 78420040340 un 78420050322 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andreju Višņakovu Audriņu  pagastā
31. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 008 0111 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valentīnu Cvetkovu Čornajas pagastā
32. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 004 0444,7846 007 0324, 7846 008 0069,7846 008 0139 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Silviju Karčavu Čornajas pagastā
33. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 003 0025,7850 003 0279 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Viktoru Čačku Dricānu pagastā
34. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 005 0022 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vasīliju Kolesnikovu Feimaņu pagastā
35. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0308 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Genādiju Ragozinu Kantinieku pagastā
36. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 001 0144 zemes nomas līguma pārslēgšanu un pagarināšanu ar Valentīnu Apeini Lendžu pagastā
37. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 002 0155 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Modri Samušu Mākoņkalna pagastā
38. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 009 0124 iznomāšanu, zemes nomas līguma Ernai Zepai Maltas pagastā
39. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1386  iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju Metiku Ozolaines pagastā
40. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78420030277 un 78420030377 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andreju Višņakovu  Audriņu  pagastā
41. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 009 0184 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāzepu Uškānu Čornajas pagastā
42. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 008 0078, 7850 004 0132, 7850 005 0206, 7850 008 0202, 7850 008 0124, 7850 008 0218 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar  Irēnu Strodi Dricānu pagastā
43. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0291, 7862 005 0470 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Janīnu Dunsku Kaunatas pagastā
44. Par grozījumiem 2007.gada 24.oktobra zemes nomas līgumā ar Anatoliju Šalajevu Čornajas pagastā
45. Par grozījumiem 2007.gada 8.oktobra zemes nomas līgumā ar Ingu Rūžu Dricānu pagastā
46. Par grozījumiem Pētera Gamazinova 2009.gada 20.februāra zemes nomas līgumā Feimaņu pagastā
47. Par grozījumiem 2009.gada 27.jūnija lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr. 69 ar Zinaidu Boļšis Rikavas pagastā
48. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar Jevģēniju Fedoroviču Strūžānu pagastā
49. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Valentīnai Černovai Strūžānu pagastā
50. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Lienei Korsakai Nautrēnu pagastā
51. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 17.maija lēmumā „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai (Kruķu ciems) Silmalas pagastā”
52. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 17.maija lēmumā „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai (Štikānu ciems) Silmalas pagastā”
53. Par atbalstu projektam „Pašvaldību meža „Vēris” kopšanas darbi un aprīkojuma iegāde” Ilzeskalna pagastā
54. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība” dalībai politiski represēto personu salidojumam Ikšķilē
55.  Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma daļas piešķiršanu Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0