Rēzeknes novada domes sēde (19.06.2014.)

Publicēts 18.06.2014

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 19.jūnija saistošo noteikumu Nr.32 „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

2. Par Maltas Mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 7882 007 0364 atsavināšanu Rikavas pagastā

4. Par telpu, kas atrodas „Pagasta ēka” Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsoli

5. Par kustamas mantas – pasažieru autobusa MERCEDES BENZ SPRINTER 412 pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

6. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0221 iznomāšanu Silmalas pagastā, rīkojot nomas tiesību izsoli

7. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu „Bekši 1”, kadastra Nr.7876 006 0083, „Bekši 2”, kadastra Nr.7876 006 0068, „Bekši 4”, kadastra Nr.7876 006 0090, „Bekši 5”, kadastra Nr.7876 006 0084 Ozolaines pagastā nodošanu dzīvokļu īpašniekiem īpašumā bez atlīdzības

8. Par dzīvokļa īpašuma Nr.”2” – 10 ar kadastra Nr.7852 900 0030 nosacītās cenas noteikšanu

9. Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Andrim Pujatam Ilzeskalna pagastā

10. Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Viesturam Seržantam Vērēmu pagastā

11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma, kas atrodas Saules ielā 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, domājamās daļas samazināšanu

12. Par piekrišanu zemes iegūšanai Nikolaja Puškaša īpašumā Ozolaines pagastā

13. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam

14. Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam

15. Par Sološnieku ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam

16. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām Dricānu pagastā

17. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām Maltas pagastā

18. Par grozījumiem Rēzeknes rajona Audriņu pagasta padomes 2007.gada 28.jūnija lēmumā „Par zemes pastāvīgā lietotāja pastāvīgas lietošanas tiesību izbeigšanas”

19. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 17.aprīļa lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā un nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām Maltas pagastā”

20. Par Rēzeknes novada domes 2014.gada 30.aprīļa lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Lūcijai Kolītei un Jurim Kolītim uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0291 Pušas pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušu

21. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Ilzeskalna pagastā

22. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Kantinieku pagastā

23. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0244 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Rikavas pagastā

24. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7860 004 0062 Kantinieku pagastā

25. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 006 0319 sadali Sakstagala pagastā

26. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 30.aprīļa lēmumā „Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 008 0107 un 7888 008 0108 apvienošanu Silmalas pagastā”

27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu SIA „Myrtillus” nekustamo īpašumu „Inčuki”, „Ezerrieksti” un „Priedītes” zemes vienību robežu pārkārtošanai Bērzgales pagastā

28. Par 2007.gada 17.septembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.23 laušanu ar Tereziju Bojāri Vērēmu pagastā

29. Par smilts – grants atradnes „Grantskalni 2” izstrādes atļaujas izsniegšanu SIA Būvfirma „Ceļi un Tilti” Rēzeknes novada Ozolaines pagastā

30. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu Georgijam Mihailovam

31. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Annas Verezubovas

32. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Konstantīna Popandopulo

33. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Krišjāņa Jansona-Ratinika

34. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Vitālija Filatova

35. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Valda Stolera

36. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Zojas Sergejevas

37. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Inta Vīksnas

38. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Ivana Jemeļjanova

39. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Ivara Kovaļonoka

40. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Jāņa Razgala

41. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Jāņa Viļuma

42. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Jāņa Šembeļa

43. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Marinas Karzininas

44. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Aivara Ceiruļa

45. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Alda Gribusta

46. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Aivara Ivanovska

47. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Andreja Kindzula

48. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Aleksandra Korziņina

49. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Aleksandra Penkina

50. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Aivara Kjakstes

51. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Daiņa Greivuļa

52. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Denisa Grigorenko

53. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Daiņa Krasnobaja

54. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Liānas Percevas

55. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Lāsmas Kiļupes

56. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Ivetas Jaudzemas

57. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Ludmilas Muravjovas

58. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Alekseja Sjatkina

59. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Ivana Jegorova

60. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Ivara Upenieka

61. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Jāņa Elkšņa

62. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Jāņa Ulbicāna

63. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Pētera Mozumača

64. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Valērija Kopilova

65. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Vitālija Kovaļova

66. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Ļubovas Rubcovas

67. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Marijas Roslovas

68. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Teklas Rudzītes

69. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Aināra Orska

70. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Jāņa Tulinska

71. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Daiņa Ināra Podiņa

72. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Jevgēnija Čiževska

73. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Valda Laizāna

74. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Edgaram Buravcovam Stružānu pagastā

75. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Pēteri Ekšu Lendžu pagastā

76. Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas Venerandai Ciukorei Stružānu pagastā

77. Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas Ļubovai Elksnei Stružānu pagastā

78. Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas Annai Paiderei Stružānu pagastā

79. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Lindai Klimanei Stružānu pagastā

80. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Dortei Bautrei Stružānu pagastā

81. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Aleksandrai Osei Stružānu pagastā

82. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Tatjanai Tihonenkovai Stružānu pagastā

83. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā

84. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pirmskolas izglītības iestādes ēkas fasādes renovācija” realizācijai

85. Par finansiāla atbalsta sniegšanu SIA „Strūžānu siltums” brīvo dzīvokļu remontdarbiem Strūžānu pagastā

86. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 24.janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvalžu vadītāju amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 1.pielikumā

87. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 5.jūnija saistošo noteikumu Nr.31 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” precizēšanu

88. Par Rēzeknes novada domes deputāta pilnvaru nolikšanu uz laiku

 

Protokols_2014_06_19_Nr_14

Lēmumi_2014.06.19

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0