Rēzeknes novada domes sēde (18.09.2014.)

Publicēts 16.09.2014

Darba kārtība:

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 18.septembra saistošie noteikumi Nr.37 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.24 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2014.gadam”” izdošanu

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 18.septembra saistošo noteikumu Nr.38 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr.97 „Par līdzdarbības pienākumu veidiem, saņemot sociālo palīdzību Rēzeknes novadā”” izdošanu

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 18.septembra saistošo noteikumu Nr.39 „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.30 „Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem”” izdošanu

4. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 18.septembra saistošo noteikumu Nr.40 „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošajos noteikumos Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”” izdošanu

5. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 18.septembra saistošo noteikumu Nr.41 „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu

6. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 18.septembra saistošo noteikumu Nr.42 „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.38 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”” izdošanu

7. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 18.septembra saistošo noteikumu Nr.43 „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.42 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu

8. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 18.septembra saistošo noteikumu Nr.44 „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.73 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā” izdošanu

9. Par Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma „Atbalsts talantīgajiem Rēzeknes novada pašvaldības bērniem un jauniešiem” apstiprināšanu

10. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 21.augusta lēmuma „Par pirmskolas bērnu ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” pielikumā

11. Par nekustamā īpašuma 28/100 domājamās daļas Miera ielā 14, Stružāni, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, iegūšanu pašvaldības īpašumā

12. Par nekustamā īpašuma „Tautas nams” atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu

13. Par kustamas mantas – apkures katla AST – 0,3 un apkures katla AST – 0,5 izsoles atzīšanu par nenotikušu

14. Par kustamas mantas – apkures katlu AST- 0,3 un AST- 0,5 pārdošanu atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

15. Par kustamas mantas kopuma – demontētu dažāda izmēra centralizētās apkures konvektoru pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

16. Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0359 Maltas pagastā

17. Par A. T. mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu Pušas pagastā

18. Par A. T.mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu Pušas pagastā

19. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu S.Č. uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7880 001 0040, 7880 001 0047 Pušas pagastā

20. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J. D. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 005 0089 Silmalas pagastā

21. Par Rēzeknes rajona Pušas pagasta padomes 2007.gada 28.novembra lēmuma „Par iesniegumiem zemes lietošanas jautājumos” atzīšanu par spēku zaudējušu

22. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Čornajas pagastā

23. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0233 piekritību pašvaldībai Ilzeskalna pagastā

24. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2014.gada 7.augusta lēmumā „Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Čornajas pagastā’’

25. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2014.gada 21.augusta lēmumā „Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 15.marta lēmumā „Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Pušas pagastā”

26. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7876 006 0416 sadali Ozolaines pagastā

27. Par 2009.gada 30.jūnija zemes nomas līguma Nr.132 laušanu ar A.S. Audriņu pagastā

28. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no J. G.

29. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no J. K.

30. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no S. M.

31. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no A.M.

32. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no O.Š.

33. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu I. B.Lūznavas pagastā

34. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu A. K. Lūznavas pagastā

35. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu V. S. Stružānu pagastā

36. Par dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu A. B. Stružānu pagastā

37. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar L. N. un īres līguma noslēgšanu ar S. N. Maltas pagastā

38. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Ģ. B. Stružānu pagastā

39. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu S. S. Čornajas pagastā

40. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A. A. Stružānu pagastā

41. Par atbalstu biedrības „Rāznas ezera krasta jaunieši” projektam „Tautas tērpu un apavu iegāde Čornajas tautas nama folkloras kopai”

42. Par aizņēmuma ņemšanu projekta – „Rēzeknes novada pašvaldības Strūžānu pagasta Jaunstrūžānu pamatskolas jumta vienkāršotā renovācija” realizācijai

43. Par līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem

44. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā „Par pašvaldības kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona” uzraudzības padomes iecelšanu”

Sēdes lēmumi
Sēdes protokols

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0