Rēzeknes novada domes sēde (16.08.2012)

Publicēts 14.08.2012
Darba kārtība:
1.    Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 2.augusta saistošo noteikumu Nr.86 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 19.janvāra saistošo noteikumu Nr.68 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2012.gadam”” izdošanu
2.    Par Maltas 1.vidusskolas direktores Marijas Podniekas atbrīvošanu no amata
3.    Par Marijas Zeltiņas apstiprināšanu Maltas 1.vidusskolas direktores amatā
4.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 16.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu” 1.pielikumā
5.    Par  pedagogu  darba  samaksas  noteikumu  piemērošanu  Rēzeknes  novada  pašvaldības  izglītības  iestādēs
6.    Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Maltas 2.vidusskolas nolikumā
7.    Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu vidusskolas nolikumā
8.    Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas nolikumā
9.    Par autobusa PAZ 3205 izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldes bilances
10.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 2.februāra lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Rītausma 141” ar kadastra Nr.7876 001 0540 nosacītās cenas noteikšanu”
11.    Par piekrišanu zemes iegūšanai Nikolaja Krasavceva īpašumā Feimaņu pagastā
12.    Par piekrišanu zemes iegūšanai Voldemāram Stobovam īpašumā Griškānu pagastā
13.    Par piekrišanu zemes iegūšanai Tatjanai Fakhrutdinovai īpašumā Sakstagala pagastā
14.    Par Jura Mikeļa nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
15.    Par Arta Ludborža nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
16.    Par Ivara Kancāna nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
17.    Par samaksas samazināšanu Dacei Bilinskai par īpašumā piešķirto zemi Nautrēnu pagastā
18.    Par zemes vienību  ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Kaunatas pagastā
19.    Par zemes vienības statusa un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 001 0241 Čornajas pagastā
20.    Par Aigara Stiukas un Anželitas Tarvidas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0194 Griškānu pagastā
21.    Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0742 Griškānu pagastā
22.    Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0511 Maltas pagastā
23.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0211 piekritību valstij būvju uzturēšanai Pušas pagastā
24.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Nautrēnu pagastā
25.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Rikavas pagastā”
26.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0464 sadali Griškānu pagastā
27.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0329 sadali Griškānu pagastā
28.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0187 sadali Kantinieku pagastā
29.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Abajevi” Čornajas pagastā”
30.    Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78420020117 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Pjotru Volosanovu Audriņu pagastā
31.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7856 001 0742 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Viktoru Artemjevu Griškānu pagastā
32.    Par pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0409 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu pēc saraksta norādītajām personām Lūznavas pagastā
33.    Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0051 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jevdokiju Timošenkovu Lūznavas pagastā
34.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0511 iznomāšanu, zemes  nomas līguma noslēgšanu ar Oskaru Pukjāni Maltas pagastā
35.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 005 0029 iznomāšanu Ivanam Drozdovam Ozolaines pagastā
36.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 7880 006 0116 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar  Anatoliju Smoļaku  Pušas pagastā
37.    Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0290 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Sandru Kļaviņu Lūznavas pagastā
38.    Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0266 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Fjodoru Volkovu Silmalas pagastā
39.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 005 0046 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Ivanu Spruktu Lendžu pagastā
40.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0210 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Līviju Deksni Lendžu pagastā
41.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1195 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Juriju Sergejevu Lendžu pagastā
42.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7866 004 1183, 7866 004 1196 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Olgu Pušņakovu Lendžu pagastā
43.    Par Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.aprīļa sēdes lēmuma „Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0290 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Lūciju Spriņģi Lūznavas pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušu
44.    Par grozījumiem 2007.gada 8.oktobra lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.6  ar Larisu Labanovu Mākoņkalna pagastā
45.    Par grozījumiem 2007.gada 28.novembra lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.15  ar Kasparu Ērgli Mākoņkalna pagastā
46.    Par 2009.gada 1.jūnija zemes nomas līguma Nr.93 laušanu ar Valēriju Gailišu Audriņu pagastā
47.    Par 2012.gada 4.janvāra zemes nomas līguma laušanu ar Viktoru Ostrovski Pušas pagastā
48.    Par 2011.gada 24.oktobra zemes nomas līguma izbeigšanu ar Aināru Jakuškinu  Rikavas pagastā
49.    Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Snežanu Ļvovu Strūžānu pagastā
50.    Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Oksanai Jakušenokai Maltas pagastā
51.    Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas Intai Seimuškinai Kaunatas pagastā
52.    Par dzīvojamās telpas īrēs līguma izbeigšanu Svetlanai Garionei Strūžānu pagastā
53.    Par dzīvojamās telpas īrēs līguma noslēgšanu Jekaterinai Garionei Strūžānu pagastā
54.    Par aizņēmuma ņemšanu ERAF–  projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes  novada Dubuļu ciemā” realizācijai Rēzeknes novada Kaunatas  pagastā
55.    Par atzinības izteikšanu VSAC „Malta” vadītājai Klārai Kondrovai
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0