Rēzeknes novada domes sēde (16.05.2013)

Publicēts 14.05.2013
Darba kārtība:
1.    Par valstij piekrītošo publisko ūdeņu un zemes zem tiem pārņemšanu pašvaldības valdījumā
2.    Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Nadeždai Rubulei Čornajas pagastā
3.    Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Inesei Zapānei Rikavas pagastā
4.    Par nekustamā īpašuma „Oskariņš” ar kadastra Nr.7888 005 0189 atsavināšanu Oskaram Trūpam atsavināšanas procedūras izbeigšanu
5.    Par zemes vienību izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes bilances
6.    Par Černostes ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam
7.    Par Idzipoles ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam
8.    Par Sološnieku ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam
9.    Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0328 Stoļerovas pagastā
10.    Par Janīnas Lambas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0222 Dricānu pagastā
11.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7850 003 0253 Annai Rancānei Dricānu pagastā
12.    Par Janīnas Andrejevas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem 7858 006 0282 Ilzeskalna pagastā
13.    Par grozījumiem Rēzeknes rajona Dricānu pagasta padomes 2009.gada 18.jūnija lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”
14.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0300 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aigaru Slaviku Dricānu pagastā
15.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0450 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ēvaldu Trošku Dricānu pagastā
16.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0294 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valdi Elksni Ilzeskalna pagastā
17.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 012 0054 un 7862 012 0055 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Gunāru Gudramoviču Kaunatas pagastā
18.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību, ar kadastra apzīmējumiem 7862 012 0032, 7862 012 0179, 7862 012 0031, 7862 012 0037, iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anfisu Kozlovu Kaunatas pagastā
19.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 003 0059, 7862 003 0060, 7862 003 0061 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Vladimiru Krilovu Kaunatas pagastā
20.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 001 0343 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Vladimiru Rubanovu Kaunatas pagastā
21.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0059 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Intu Seimuškinu Kaunatas pagastā
22.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7872 007 0128 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anitu Ikaunieci Mākoņkalna pagastā
23.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7872 007 0128 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Modri Samušu Mākoņkalna pagastā
24.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0422 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Modri Samušu Mākoņkalna pagastā
25.    Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1495 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aivaru Brīveru Ozolaines pagastā
26.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 004 0052 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Smolicki Ozolmuižas pagastā
27.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 002 0087 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Zigmundu Lucijanovu Rikavas pagastā
28.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 005 0126 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Židavu Rikavas pagastā
29.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0045 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valēriju Verjovkinu Silmalas pagastā
30.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem7896 004 0335 un 7896 004 0336 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Marinu Andžāni Vērēmu pagastā
31.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0335 daļas iznomāšanu Ludmilai Aņikejevai Vērēmu pagastā
32.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0336 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Inesi Āboliņu Vērēmu pagastā
33.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 004 0336, 7896 004 0338 un 7896 004 0339 daļu iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Irinu Boldovu Vērēmu pagastā
34.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0335 daļas un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0338 daļas iznomāšanu Andrim Dzenim Vērēmu pagastā
35.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0353 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Māri Keiseļi Vērēmu pagastā
36.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0353 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Raimondu Keišu Vērēmu pagastā
37.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 004 0336 un 7896 004 0339 daļu iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Kudrjašovu Vērēmu pagastā
38.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 004 0336 un 7896 004 0353 daļu iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ināru Ratnieci Vērēmu pagastā
39.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0353 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu Lilliju Uļjanovu Vērēmu pagastā
40.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0353 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Elgu Vaičuku Vērēmu pagastā
41.    Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0091, iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Intu Seimuškinu Kaunatas pagastā
42.    Par rezerves zemes fonda zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7872 007 0028 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Igoru Tumaševski Mākoņkalna pagastā
43.    Par rezerves fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 002 0104 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Zigmundu Lucijanovu Rikavas pagastā
44.    Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības un rezerves zemes fonda zemes vienības SIA ,,Marketeks” Audriņu pagastā
45.    Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības SIA „Marketeks” Feimaņu pagastā
46.    Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Aigaram Bitānam Feimaņu pagastā
47.    Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās un rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7866 002 0211, 7866 004 0100, 7866 002 0167, 7866 005 0075, 7866 005 0087, 7866 002 0161 SIA „Pakalnu Māliņi agro” Lendžu pagastā
48.    Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības un rezerves zemes fonda zemes vienības SIA ,,Marketeks” Nautrēnu pagastā
49.    Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības SIA „STARWOOD 7” Pušas pagastā
50.    Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes un rezerves fonda zemes vienības SIA „STARWOOD 7” Rikavas pagastā
51.    Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2013.gada 21.marta lēmumā „Par 2003.gada 27.oktobra zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Viktoru Belokurovu Ilzeskalna pagastā”
52.    Par grozījumiem 2012.gada 22.maija lauku apvidus zemes nomas līgumā ar Pēteri Buli Čornajas pagastā
53.    Par grozījumiem 2009.gada 27.februāra zemes nomas līgumā ar Guntaru Grišunovu Kaunatas pagastā
54.    Par 2012.gada 1.jūnija zemes nomas līguma Nr.8-7.1/874 laušanu ar Ermīnu Jaunžeikaru Gaigalavas pagastā
55.    Par Irēnas Ančupānes nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
56.    Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Jeļenai Maksimovai Maltas pagastā
57.    Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Ivanam Smirnovam Maltas pagastā
58.    Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Ņinai Mihailovai Strūžānu pagastā
59.    Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Verai Andrejevai Lendžu pagastā
60.    Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Ingūnai Lipskai Lendžu pagastā
61.    Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Jekaterinai Kučerovai Strūžānu pagastā
62.    Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Jānim Čerskim Strūžānu pagastā
63.    Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu ar Janīnu Bikovsku Strūžānu pagastā
64.    Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Andreju Klimanovu Strūžānu pagastā
65.    Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Tamāru Smirnovu Strūžānu pagastā
66.    Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas Vladislavam Barbašovam Strūžānu pagastā
67.    Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Aleksandram Kasatkinam Griškānu pagastā
68.    Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
69.    Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
70.    Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
71.    Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu vispārējā kārtībā
72.    Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta „Rēzeknes novada pašvaldības ēku infrastruktūras attīstība” īstenošanai
73.    Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikā
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0