Rēzeknes novada domes sēde (16.02.2017.)

Publicēts 20.02.2017

Darba kārtībā

1. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 15.decembra saistošo noteikumu Nr.76 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” precizēšanu

2. Par vienošanās par sadarbību starp Rēzeknes novada pašvaldību un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Rēzeknes un Viļānu novadu organizāciju darbības termiņa pagarināšanu

3. Par Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma maiņu

4. Par Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” nolikuma apstiprināšanu

5. Par Maltas pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma maiņu

6. Par Maltas pirmsskolas izglītības iestādes “Dzīpariņš” nolikuma apstiprināšanu

7. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I.J.

8. Par nekustamā īpašuma „Skola” ar kadastra Nr.7846 003 0300 atsavināšanu Čornajas pagastā

9. Par dzīvokļa īpašuma „ nosaukums”, Pleikšņos, Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai V. V.

10. Par nekustamā īpašuma “nosaukums” Rikavas pagastā nodošanu atsavināšanai R. I.

11. Par nekustamā īpašuma “nosaukums” Sakstagala pagastā atsavināšanas izbeigšanu

12. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Silmalas pagasta pārvaldē

13. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2310 izslēgšanu no Ozolaines pagasta pārvaldes bilances

14. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Brosteam” Černostes ezerā

15. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Brosteam” Ismeru – Žogotu ezerā

16. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Brosteam” Salāja ezerā

17. Par Černostes ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam

18. Par Ismeru-Žogotu ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam

19. Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam

20. Par Pārtavas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam

21. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam

22. Par Sološnieku ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam

23. Par Tiskādu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam

24. Par Gailumu ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2017.gadam

25. Par Šķeņevas ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2017.gadam

26. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0447 platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Čornajas pagastā

27. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7858 002 0050, 7858 002 0183, 7858 002 0187, 7858 003 0055 un 7858 005 0348 platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Ilzeskalna pagastā

28. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.jūlija lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Silmalas pagastā”

29. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1225 sadali Maltas pagastā

30. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7892 002 0031 sadali Stoļerovas pagastā

31. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „nosaukums” Griškānu pagastā

32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „nosaukums” Griškānu pagastā

33. Par grozījumiem 2014.gada 5.jūnija līgumā Nr.8.18/1134 par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai „Čornaja” Čornajas pagastā

34. Par grozījumiem 2007.gada 23.novembra Lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.19 ar A.D. Dricānu pagastā

35. Par 2009.gada 21.aprīļa Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.28 grozījumiem ar V.V. Strūžānu pagastā

36. Par 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līguma Nr.79 izbeigšanu ar K.I. Ilzeskalna pagastā

37. Par 2013.gada 28.novembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.112 izbeigšanu ar J. S. Mākoņkalna pagastā

38. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu „GERBACH” RSEZ SIA

39. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu „IRBIS Technology” RSEZ SIA

40. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu „NewFuels” RSEZ SIA

41. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu „VEREMS” RSEZ SIA

42. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu īpašumam „ nosaukums” Ozolmuižas pagastā un īpašumam „ nosaukums” Sakstagala pagastā

43. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu īpašumam „ nosaukums” Audriņu pagastā

44. Par J.Č. nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu

45. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar E.T. Maltas pagastā

46. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar L. Č. Stružānu pagastā

47. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar V. K. Stružānu pagastā

48. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar A. K. Stružānu pagastā

49. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar K. E. Dricānu pagastā

50. Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas N. B. Stružānu pagastā

51. Par dzīvojamo telpu īres līgumu izbeigšanu

52. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu

53. Par personas izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās kārtas palīdzības reģistra

54. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā

55. Par aizņēmuma atmaksas termiņa pagarinājumu Rēzeknes novada pašvaldības aizņēmumam “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kantinieku pagasta Liužas ciemā” un “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā”

Protokols 

Pieņemtie lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0