Rēzeknes novada domes sēde (15.11.2012)

Publicēts 13.11.2012
Darba kārtība:
1.    Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošo noteikumu Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” izdošanu
2.    Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”
3.    Par Vienošanās par grozījumiem Deleģējuma līgumā par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanu, uzturēšanu un izmantošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Mērniecības Datu Centrs” slēgšanu
4.    Par Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma „Par pamatbudžeta un speciālā budžeta projekta sastādīšanu” apstiprināšanu
5.    Par amata vienības „Lauksaimniecības konsultants” izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvaldēm
6.    Par neapbūvēta zemesgabalu nodošanu atsavināšanai SIA „Rema kokaudzētavai” Dricānu pagasta
7.    Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Anatolijam Kamkovskim Strūžānu pagastā
8.    Par nekustamā īpašuma „Piloti” ar kadastra Nr.7886 004 0234 nosacītās cenas noteikšanu
9.    Par nekustamā īpašuma „Rapši” ar kadastra Nr.7868 001 0346  nosacītās cenas noteikšanu
10.    Par nekustamā īpašuma „Ivuška 1” ar kadastra Nr.7842 004 0376  nosacītās cenas noteikšanu
11.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 2.augusta lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Pelašķi” ar kadastra Nr.7850 007 0084 nosacītās cenas noteikšanu”
12.    Par piekrišanu dzīvokļa īpašuma iegūšanai Oleksandra Vishkera īpašumā Maltas pagastā
13.    Par piekrišanu zemes iegūšanai Jehovas liecinieku draudžu savienības īpašumā Griškānu pagastā
14.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Ivanam Kiseļam uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0547 Kantinieku pagastā
15.    Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Kaunatas pagastā
16.    Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 002 0148, 7862 002 0034, 7862 002 0078 izslēgšanu no rezerves zemes fonda un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Kaunatas pagastā
17.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 4.oktobra lēmumā „Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0105 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Dricānu pagastā”
18.    Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 006 0091 un 7868 006 0092 apvienošanu Lūznavas pagastā
19.    Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7870 003 1162 sadali Maltas pagastā
20.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0167 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andreju Krupenko Čornajas pagastā
21.    Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0232 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Edgaru Paškovu Čornajas pagastā
22.    Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7050 005 0133 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Elitu Elksni Dricānu pagastā
23.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0105 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andrim Pelšam Dricānu pagastā
24.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 001 0185 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Māri Kotānu Ilzeskalna pagastā
25.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7860 006 0182, 7860 0060272, 7860 006 0273 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Irinu Ritiņu Kantinieku pagastā
26.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 007 0289 iznomāšanu Pāvelam Jerjominam Maltas pagastā
27.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1383 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Gaļiņu Krusti Maltas pagastā
28.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0199 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anitu Lasenbergu Maltas pagastā
29.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 003 0125 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andreju Matvejevu Ozolmuižas pagastā
30.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 006 0036 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Allu Lukaševiču Pušas pagastā
31.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7882 005 0190 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Osvaldu Salmani Rikavas pagastā
32.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0249 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jevģēniju Boldovu Silmalas pagastā
33.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0353 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mārīti Buli Vērēmu pagastā
34.    Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0216 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ņinu Podvinsku Lūznavas pagastā
35.    Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7878 003 0358 un 7878 003 0345 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Zeļču Ozolmuižas pagastā
36.    Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0076 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Krasutinu Silmalas pagastā
37.    Par 2007.gada 24.oktobra zemes nomas līguma  pagarināšanu ar Anatoliju Šalajevu Čornajas pagastā
38.    Par grozījumiem 2009.gada 30.jūnija lauku apvidus nomas līgumā Nr.21 ar Varvaru Belousu Griškānu pagastā
39.    Par grozījumiem 2009.gada 13.augusta lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.33 ar Jāni Šneveļi Griškānu pagastā
40.    Par grozījumiem 2011.gada 2.novembra zemes nomas līgumā Nr.2012/49 ar Annu Grabusti  Lūznavas pagastā
41.    Par 2011.gada 1.augusta zemes nomas līguma Nr.8-8.1/1050 laušanu ar Pēteri Eisaku Gaigalavas pagastā
42.    Par 2009.gada 30.jūnija zemes nomas līguma Nr. 20 laušanu ar Ivanu Morozu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1383 Maltas pagastā
43.    Par 2010.gada 20.decembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.07 laušanu ar Pāvelu Mitrofanovu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0199 Maltas pagastā
44.    Par 2008.gada 7.marta Zemes nomas līguma Nr.001  laušanu ar Vasīliju Bogdanovu Ozolaines pagastā
45.    Par 2011.gada 15.novembra zemes nomas līguma Nr.8-8.1/1514 laušanu ar Mariju Tauriņu Ozolmuižas pagastā
46.    Par 2007.gada 22.oktobra zemes nomas līguma laušanu ar Feliciju Kļaviņu Ozolmuižas pagastā
47.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Māra Mainuļa
48.    Par dzīvojamās telpas īres līguma laušanu ar Mariju Ribkinu Strūžānu pagastā
49.    Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Marijai Mikažānei Lendžu pagastā
50.    Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Vitālijam Duminam Strūžānu pagastā
51.    Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Jekaterinai Kučerovai Strūžānu pagastā
52.    Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Marinu Gruznovu Strūžānu pagastā
53.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 18.oktobra lēmumā „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zanei Safronovai Strūžānu pagastā”
54.    Par Rēzeknes novada domes 2012.gada 1.novembra lēmuma „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Kazimiram Ārmanim Strūžānu pagastā” atcelšanu
55.    Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
56.    Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā
57.    Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
58.    Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā
59.    Par apmaksātā papildatvaļinājuma daļas piešķiršanu Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0