Rēzeknes novada domes sēde (14.08.2013)

Publicēts 12.08.2013
Darba kārtība:
 1. Par grozījumiem Dricānu vidusskolas nolikumā
 2. Par grozījumiem Kalnezeru Katoļu pamatskolas nolikumā
 3. Par grozījumiem Maltas speciālās internātpamatskolas nolikumā
 4. Par grozījumiem Nautrēnu vidusskolas nolikumā
 5. Par grozījumiem Rēznas pamatskolas nolikumā
 6. Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta psihologa amatalgu
 7. Par dzīvokļa īpašuma Mediķu iela 2-22, Veczosna, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, iereģistrēšanu zemesgrāmatā
 8. Par nekustamā īpašuma „Liesmas” ar kadastra Nr.7886 003 0335 nosacītās cenas noteikšanu
 9. Par dzīvokļa īpašuma Jaunatnes ielā 8k-3-55, Malta, Maltas pagasts ar kadastra Nr.7870 900 0279 nosacītās cenas noteikšanu
 10. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – „Vecā pagastmāja”, atsavināšanu Ozolmuižas pagastā – izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu
 11. Par piekrišanu zemes iegūšanai Fainai Ribakovai īpašumā Ozolaines pagastā
 12. Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0355 Maltas pagastā
 13. Par Aleksandra Portasa zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem 7850 006 0022 Dricānu pagastā
 14. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013.gada 6.jūnija lēmumā „Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Lūznavas pagastā”
 15. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 002 0511, 7868 002 514, 7868 002 0512, 7868 002 0513, 7868 002 0510, 7868 002 0515 pievienošanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7868 002 0511 Lūznavas pagastā
 16. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 002 0411 un 7868 002 0534 apvienošanu Lūznavas pagastā
 17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Svet-lana” Gaigalavas pagastā
 18. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0262 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Alfredu Grietiņu Bērzgales pagastā
 19. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0223 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ingu Lucatniku Bērzgales pagastā
 20. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0262 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ingu Lucatniku Bērzgales pagastā
 21. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0223 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aivaru Mediniku Bērzgales pagastā
 22. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0262 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aivaru Mediniku Bērzgales pagastā
 23. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0223 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Annu Mičuli Bērzgales pagastā
 24. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0223 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vitoldu Samušu Bērzgales pagastā
 25. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0223 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Inesi Sarkani Bērzgales pagastā
 26. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0223 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ivetu Spunderi Bērzgales pagastā
 27. Par pašvaldības piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 006 0022 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Portasu Dricānu pagastā
 28. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0328 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ingrīdu Pučeiti Dricānu pagastā
 29. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0451 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ritu Traubergu Dricānu pagastā
 30. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 003 0203 iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ļubovu Ignatjevu Ozolaines pagastā
 31. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 003 0356 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ludmilu Jakovļevu Ozolmuižas pagastā
 32. Par grozījumiem 2007.gada 14.marta zemes nomas līgumā Nr.056 ar Ņinu Ziminu Ozolaines pagastā
 33. Par grozījumiem 2011.gada 10.oktobra zemes nomas līgumā Nr.102/1332 ar Svetlanu Gaidamoviču Rikavas pagastā
 34. Par 2012.gada 29.marta zemes nomas līguma Nr.33 izbeigšanu ar Tatjanu Ignatjevu, Irinu Paramonovu, Sergeju Ignatjevu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7876 003 0196 un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Ļubovu Ignatjevu Ozolaines pagastā
 35. Par 2007.gada 3.septembra zemes nomas līguma izbeigšanu ar Normundu Kalniņu Rikavas pagastā
 36. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Jānim Skrindam smilts-grants karjera „Klusā piestātne” izveidei un sadarbības līguma noslēgšanu
 37. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Vladimira Borovikova
 38. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Vadima Drobota
 39. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Jāņa Kalniņa
 40. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Lindas Petrovičas
 41. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Vijas Stupānes
 42. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no zemnieku saimniecības Jušu pakalns – 1
 43. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no zemnieku saimniecības „Pakalnu Māliņi”
 44. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Jevgeņijam Špitaļovam Pušas pagastā
 45. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Marinai Grīgai Stružānu pagastā
 46. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Valentīnai Ričikai Stružānu pagastā
 47. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Igoram Tihoņenkovam Stružānu pagastā
 48. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Aivaram Voskānam Stružānu pagastā
 49. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Oksanai Jakušenokai Maltas pagastā
 50. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Valentīnai Černovai Stružānu pagastā
 51. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu Ērikai Sedolai Stružānu pagastā
 52. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Mariju Nikolajevu Stružānu pagastā
 53. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Aleksandram Kononovam Stružānu pagastā
 54. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Jurijam Lobanovam Stružānu pagastā
 55. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
 56. Par aizņēmuma ņemšanu EZF projekta Nr.12-01-ZL20-Z401101-000007 “Gaigalavas pagasta sporta aktivitāšu pilnveidošana” realizācijai
 57. Par atbalstu projekta „Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā” (Nr.12-01-ZL20-Z401101-000005) izmaksu palielinājumam
 58. Par atbalstu biedrības Sieviešu interešu klubs „Astra” projektam „Aprīkojuma iegāde biedrības kvalitatīvas darbības nodrošināšanai”
 59. Par Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0