Rēzeknes novada domes sēde (07.02.2013)

Publicēts 08.02.2013
Darba kārtībā:
1.      Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr.97 „Par līdzdarbības pienākumu veidiem, saņemot sociālo palīdzību Rēzeknes novadā” izdošanu
2.      Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr.98 „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” izdošanu
3.      Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr.99 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.52 „Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem”” izdošanu
4.      Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 13.decembra saistošo noteikumu Nr. 92 „Par dzīvu cūku tirdzniecības ierobežojumiem Rēzeknes novadā” precizēšanu
5.      Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 1.marta lēmumā „Par lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldei”
6.      Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumā „Par Rēzeknes novada pašvaldības konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums” vērtēšanas komisijas izveidošanu un komisijas sastāva apstiprināšanu”
7.      Par grozījumiem Tiskādu vidusskolas nolikumā
8.      Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Z.R. Dricānu pagastā
9.      Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai M.G., L.G., A.G.. un S.G. Feimaņu pagastā
10.  Par piekrišanu dzīvokļa īpašuma iegūšanai I.O. īpašumā Kantinieku pagastā
11.  Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7850 008 0065 Dricānu pagastā, izsoles atzīšanu par nenotikušu
12.  Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7850 008 0065 Dricānu pagastā, atkārtotu atsavināšanu, nosacītās cenas un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
13.  Par  grozījumiem  Rēzeknes  novada  domes  2012.gada  20.septembra  lēmumā  „Par  skolēnu  ēdināšanas  izmaksu  apstiprināšanu  Rēzeknes  novada pašvaldības  izglītības iestādēs”
14.  Par apkures pakalpojumu tarifa apstiprināšanu Silmalas pagastā
15.  Par dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Lendžu pagastā
16.  Par gāzes, atkritumu savākšanas un transportlīdzekļu izmantošanas tarifu apstiprināšanu Vērēmu pagastā
17.  Par bezcerīgo parādu par komunālajiem pakalpojumiem norakstīšanu Ozolaines pagastā
18.  Par Rāznas, Labvārža (Lendžu pagasts), Černostes, Umaņu ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam
19.  Par adreses maiņu būvju īpašumiem
20.  Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7862 011 0065 Kaunatas pagastā
21.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 003 0055 sadali Audriņu pagastā
22.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 001 0050 sadali Audriņu pagastā
23.  Par nekustamā īpašuma „Robežnieki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 008 0145 sadali Gaigalavas pagastā
24.  Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7862 003 0044 sadali Kaunatas pagastā
25.  Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7892 003 0043 sadali Stoļerovas pagastā
26.  Par Rēzeknes novada domes 2011.gada 17.maija lēmuma „Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 003 0075 un 7850 003 0066 apvienošanu Dricānu pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušu
27.  Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7842 004 0326 un 7842 004 0327 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar N.Č. Audriņu
28.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 004 0497 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.S. Audriņu pagastā
29.  Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7844 004 0045 un 7844 004 0126 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar zemnieku saimniecību „Sējējs” Bērzgales pagastā
30.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 003 0277 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar L.S. Dricānu pagastā
31.  Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7852 005 0405 un 7852 005 0532 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.K. Feimaņu pagastā
32.  Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7854 005 0115 un 7854 005 0163 iznomāšanu M.Z. Gaigalavas pagastā
33.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 003 0145, daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.G. Kaunatas pagastā
34.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0148 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.I. Kaunatas pagastā
35.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 001 0050 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar R.M. Kaunatas pagastā
36.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6874 005 0093 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.J. Nautrēnu pagastā
37.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0184 daļas un 7894 002 0276 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar L.S. Strūžānu pagastā
38.  Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 004 0260, 7868 004 0276, 7868 004 0134, 7868 004 0206, 7868 004 0060, 7868 004 0172, 7868 004 0271, 7868 004 0264, 7868 004 0105, 7868 004 0059, 7868 004 0084, 7868 004 0041, 7868 004 0169, 7868 004 0045, 7868 004 0207, daļas 7868 005 0180 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.K. Lūznavas pagastā
39.  Par Rēzeknes novada domes 2013.gada 17.janvāra lēmuma „Par grozījumiem zemes nomas līgumos Vērēmu pagastā” atcelšanu
40.  Par Rēzeknes novada domes 2012.gada 6.decembra lēmuma „Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7894 002 0048, 7894 002 0049, 7894 002 0156, 7894 002 0226 iznomāšanu, zemes nomas līgumu noslēgšanu ar M.S.P. Strūžānu pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušu
41.  Par 2009.gada 18.februāra zemes nomas līguma Nr.41 pagarinājumu ar Z.A. Ilzeskalna pagastā
42.  Par 2009.gada 13.februāra zemes nomas līguma Nr.37 pagarinājumu ar A.B. Ilzeskalna pagastā
43.  Par 2009.gada 5.februāra zemes nomas līguma Nr.36 pagarinājumu ar P.G. Ilzeskalna pagastā
44.  Par 2009.gada 16.februāra zemes nomas līguma Nr.38 pagarinājumu ar M.J. Ilzeskalna pagastā
45.  Par 2009.gada 16.februāra zemes nomas līguma Nr.40 pagarinājumu ar A.K. Ilzeskalna pagastā
46.  Par 2009.gada 5.februāra zemes nomas līguma Nr.34 pagarinājumu ar J.P. Ilzeskalna pagastā
47.  Par 2009.gada 19.februāra zemes nomas līguma Nr.44 pagarinājumu ar A.R. Ilzeskalna pagastā
48.  Par 2009.gada 19.februāra zemes nomas līguma Nr.45 pagarinājumu ar V.R. Ilzeskalna pagastā
49.  Par 2009.gada 18.februāra zemes nomas līguma Nr.42 pagarinājumu ar P.Ž. Ilzeskalna pagastā
50.  Par 2011.gada 9.septembra zemes nomas līguma grozīšanu ar V.Z. Strūžānu pagastā
51.  Par 2009.gada 25.jūnija zemes nomas līguma laušanu ar J.P. Čornajas pagastā
52.  Par 2009.gada 26.marta zemes nomas tipveida līguma laušanu ar J.T. Dricānu pagastā
53.  Par 2007.gada 24.aprīļa zemes nomas līguma Nr.37 laušanu ar Z.O. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0372 Maltas pagastā
54.  Par A.G. 2009.gada 30.jūnija zemes nomas līguma Nr.52 laušanu Stoļerovas pagastā
55.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no S.P.
56.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no I.O.
57.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no J.J.
58.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no A.B.
59.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no A.O.
60.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no V.K.
61.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no I.O.
62.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no N.V.
63.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no K.V.
64.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no U.M.
65.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no L.S.
66.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no J.Č.
67.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no J.L.
68.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no A.A.
69.  Par E.G. nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu
70.  Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar A.P. Silmalas pagastā
71.  Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar K.P. Strūžānu pagastā
72.  Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar P.T.Lūznavas pagastā
73.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu R.Z. un V.Z. Kaunatas pagastā
74.  Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu O.B. Vērēmu pagastā
75.  Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
76.  Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā
77.  Par projekta iesnieguma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai projektam „Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība”
78.  Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 2.jūnija lēmumā „Par projekta iesnieguma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā”
79.  Par patapinājuma līgumu noslēgšanu ar Jauno ģimeņu biedrību „Hestija”
80.  Par aizņēmuma ņemšanu autobusa iegādei Ilzeskalna pagasta pārvaldei
81.  Par kustamās mantas – automašīnas UAZ 39629 izsoles rezultātu apstiprināšanu
82.  Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar biedrību „Visu Tev, Franci Trasun”
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0