Rēzeknes novada domes sēde (06.12.2012)

Publicēts 27.11.2012
Darba kārtībā:
1.    Par Bērnu – jaunatnes sporta skolas direktora Jāņa Opincāna atbrīvošanu
2.    Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam pirmās redakcijas, Vides pārskata projekta pirmās redakcijas pilnveidošanu un Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam darba uzdevuma precizēšanu
3.    Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2012.gada 20.septembra lēmuma „Par pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” pielikumā
4.    Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Birzes1”, Vērēmu pagasts ar kadastra Nr.7896 003 0188 atsavināšanu
5.    Par Rēzeknes novada pašvaldības kustamas mantas – ūdenstorņu virszemes konstrukciju – izsoles atzīšanu par nenotikušu
6.    Par Dricānu pagasta pārvaldes turējumā esošās Rēzeknes novada pašvaldības kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu
7.    Par Ilzeskalna pagasta pārvaldes turējumā esošās Rēzeknes novada pašvaldības kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu
8.    Par neapbūvēta zemesgabalu nodošanu atsavināšanai Anatolijam Soloveiko Rikavas pagastā
9.    Par neapbūvēta zemesgabalu nodošanu atsavināšanai Alevtinai Pozņakovai Lūznavas pagastā
10.    Par piekrišanu zemes iegūšanai Oksanas Maksimovas īpašumā Vērēmu pagastā
11.    Par bezcerīgo parādu par īri un komunālajiem pakalpojumiem norakstīšanu Audriņu pagastā
12.    Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Dricānu pagastā
13.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 007 0193 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Maltas pagastā
14.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0087 sadali Bērzgales pagastā
15.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0088 sadali Bērzgales pagastā
16.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Ozolaines pagastā”
17.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Līgas” Mākoņkalna pagastā
18.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0197 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Buļi Čornajas pagastā
19.    Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0259 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ļevu Maslobojevu Čornajas pagastā
20.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0308 daļas iznomāšanu, zemes nomas līgumu noslēgšanu Dricānu pagastā
21.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0328 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Natāliju Gorodņičiju Dricānu pagastā
22.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 003 0203 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Skaidrīti Ignatjevu Dricānu pagastā
23.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0308 daļas iznomāšanu, zemes nomas līgumu noslēgšanu ar Antonu Klišu Dricānu pagastā
24.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0328 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Zinaīdu Reidzāni Dricānu pagastā
25.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0330 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aivaru Susekli Dricānu pagastā
26.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7850 005 0336 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Līgu Vuli  Dricānu pagastā
27.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 003 0076 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vladimiru Aleksejevu Feimaņu pagastā
28.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0115 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Irinu Ritiņu Kantinieku pagastā
29.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0277 iznomāšanu, zemes nomas līgumu noslēgšanu Mākoņkalna pagastā
30.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7894 002 0048, 7894 002 0049, 7894 002 0156, 7894 002 0226 iznomāšanu, zemes nomas līgumu noslēgšanu ar Mariannu Semuli Pickuli Strūžānu pagastā
31.    Par 2011.gada 4.aprīļa zemes nomas līguma Nr. 8-8.1/443 grozīšanu ar Aleksandru Samohinu Feimaņu pagastā
32.    Par 2012.gada 13.janvāra zemes nomas līguma grozīšanu ar Oskaru Babrovu Gaigalavas pagastā
33.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība no Aināra Laizāna
34.    Par dzīvojamās telpas īres līguma laušanu ar Renāru Stemperu Gaigalavas pagastā
35.    Par dzīvojamās telpas īres līguma laušanu ar Zinaīdu Grabovsku Lendžu pagastā
36.    Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Aldim Siņavskim Maltas pagastā
37.    Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Janai Šnevelei Strūžānu pagastā
38.    Par atteikumu sociālā dzīvokļa izīrēšanai Jānim Putrānam Strūžānu pagastā
39.    Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
40.    Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
41.    Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
42.    Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0