Rēzeknes novada domes sēde (05.02.2015.)

Publicēts 05.02.2015

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBĀ

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7870 503 0091 atsavināšanu Maltas pagastā

2. Par nekustamā īpašuma „Tēvu mājas” ar kadastra Nr.7842 001 0005 nosacītās cenas noteikšanu

3. Par nekustamā īpašuma „Ozoliņi” ar kadastra Nr.7866 001 0144 nosacītās cenas noteikšanu

4. Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai G. O.Griškānu pagastā

5. Par dzīvokļa īpašuma Skolas ielā 26-5, Maltā, Maltas pagastā, nodošanu atsavināšanai S. N.

6. Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai M. S.Sakstagala pagastā

7. Par traktora „Belarus” pašizmaksas tarifa apstiprināšanu Audriņu pagastā

8. Par telpu nomas maksas apstiprināšanu Stružānu pagastā

9. Par Usvīšu ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu

10. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu M. Z. uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7842 005 0156, 7842 005 0157, 7842 005 0158, 7842 005 0447 Audriņu pagastā

11. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J. R. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7870 007 0184 Maltas pagastā

12. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu N.G. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0063 Mākoņkalna pagastā

13. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu V.M. uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7876 006 0301 un 7876 006 0588 Ozolaines pagastā

14. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. Š. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0365 Silmalas pagastā

15. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. S. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0242 Silmalas pagastā

16. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Z. A. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 013 0027 Silmalas pagastā

17. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. P. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7892 001 0149 Stoļerovas pagastā

18. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 007 0443 un 7850 005 0321 piekritību pašvaldībai Dricānu pagastā

19. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7858 004 0078, 7858 006 0490, 7858 006 0506 piekritību pašvaldībai Ilzeskalna pagastā

20. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 002 0545, 7868 006 0300 piekritību pašvaldībai Lūznavas pagastā

21. Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 004 0052 Ozolmuižas pagastā

22. Par R. Z. mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu Mākoņkalna pagastā

23. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 004 0135, 7850 004 0128, 7850 007 0418 platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Dricānu pagastā

24. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 002 0085 statusa noteikšanu Nautrēnu pagastā

25. Par zemes vienības statusa un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0302 Silmalas pagastā

26. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 002 0122, 7868 002 0360 un 7868 003 0125 apvienošanu Lūznavas pagastā

27. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 003 0123 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Nautrēnu pagastā

28. Par smilts – grants un smilts atradnes „Sakārņi”, iecirknis „Kalnaviņas”, ieguves atļaujas apturēšanu SIA „AZ WHITE TRANSPORT” Rēzeknes novada Čornajas pagastā

29. Par nokavētā nekustamā īpašuma „Ezermala”, Ezermala, Silmalas pagasts nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no J. Š.

30. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no J.Š.

31. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no I.G.

32. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no A. M.

33. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „2G RENT”

34. Par nokavētā nekustamā īpašuma „Saules iela 30B”, Pleikšņi, Ozolaines pagasts, nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no N.R.

35. Par nokavētā nekustamā īpašuma „Lazdu Mājas”, Lūznavas pagasts, nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no M. L.

36. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no V. K.

37. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu V. K.Stružānu pagastā

38. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu I. H. Stružānu pagastā

39. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu J. V. Stružānu pagastā

40. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Ļ. K. Stružānu pagastā

41. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Ē. C. Stružānu pagastā

42. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar V. Z. Stružānu pagastā

43. Par atteikumu īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu A.Č. Stružānu pagastā

44. Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas A. G. Stružānu pagastā

Domes sēdes lēmumi
Domes sēdes protokols

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0