Rēzeknes novada domes sēde (04.12.2014.)

Publicēts 03.12.2014

Darba kārtība:

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes nolikuma apstiprināšanu

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 4.decembra noteikumu Nr.14 „Kārtība, kādā piešķir Rēzeknes novada domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” apstiprināšanu

3. Par Līvijas Plavinskas iecelšanu Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītāja amatā

4. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013.gada 18.jūlija lēmumā ”Par nodošanu bezatlīdzības lietošanā VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centram””

5. Par atļauju reģistrēt juridisko adresi pašvaldības dzīvoklī Nr.10, kas atrodas Rāznas iela 24, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads

6. Par nekustamā īpašuma „Saules krasti” ar kadastra Nr.7846 004 0404 nosacītās cenas noteikšanu

7. Par nekustamā īpašuma „Zaķu kalns 3” ar kadastra Nr.7852 005 0140 nosacītās cenas noteikšanu

8. Par nekustamā īpašuma „Varavīksne” ar kadastra Nr.7858 006 0122 nosacītās cenas noteikšanu

9. Par pašvaldības turējumā esošo transporta līdzekļu pašizmaksu un kanalizācijas aku tīrīšanas pakalpojumu apstiprināšanu Stoļerovas pagastā

10. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 17.aprīļa lēmumā „Par pabalsta piešķiršanu bijušajam Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētājam Jānim Pīgoznim”

11. Par piekrišanu zemes iegūšanai V.A. īpašumā Ozolaines pagastā

12. Par Lubāna ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2015.gadam

13. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Dīķmalas” Lubāna ezerā

14. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Mālnieki” Lubāna ezerā

15. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Straumes” Lubāna ezerā

16. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Sniegs” Lubāna ezerā

17. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Silamala” Lubāna ezerā

18. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Paeglīši” Lubāna ezerā

19. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Lejas” Lubāna ezerā

20. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Priežu sils” Lubāna ezerā

21. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Zvejsala” Lubāna ezerā

22. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Tumsa” Lubāna ezerā

23. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Klusie ūdeņi” Lubāna ezerā

24. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Atvari” Lubāna ezerā

25. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Coms” Lubāna ezerā

26. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Ievas II” Lubāna ezerā

27. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Dirvani” Lubāna ezerā

28. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Dienvidvējs” Lubāna ezerā

29. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Kalniņi SA” Lubāna ezerā

30. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Ziemeļvējš” Lubāna ezerā

31. Par Viraudas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2015.gadam

32. Par Balinovas ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2015.gadā

33. Par Pušas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2015.gadam

34. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Kristceļi” Pušas ezerā

35. Par Tiskādu ezera trīsuļodu kāpuru rāmju limitu sadali komerciālajai zvejai 2015.gadam

36. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Sivolma” Tiskādu ezerā

37. Par Kauguru ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2015.gadam

38. Par Micānu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2015.gadam

39. Par Viraudas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2015.gadam

40. Par Labvārža ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2015.gadam

41. Par Pušas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2015.gadam

42. Par Svātovas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2015.gadam

43. Par Umaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2015.gadam

44. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0134 sadali Ilzeskalna pagastā

45. Par zemes vienības statusa un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7886 006 0466 Sakstagala pagastā

46. Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1659 Ozolaines pagastā

47. Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0378 Maltas pagastā

48. Par grozījumiem 2009.gada 26.februāra Nautrēnu pagasta padomes lēmumā „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” Nautrēnu pagastā

49. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 16.oktobra lēmumā „Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7846 008 0002 sadali Čornajas pagastā

50. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no N.S.

51. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no R.B.

52. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Z.U.

53. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu A. P.Lūznavas pagastā

54. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Z. A. Strūžānu pagastā

55. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu A. G. Stružānu pagastā

56. Par dzīvojamās telpas īrēšanu N. T. Dricānu pagastā

57. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Ļ. Š. Čornajas pagastā

58. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu I. O. Stružānu pagastā

59. Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas S. S. – Š.Dricānu pagastā

60. Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas J. D. Dricānu pagastā

61. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)

62. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā

63. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 20.februāra lēmumā „Par pabalsta piešķiršanu bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam Jāzepam Mazaļevskim”

64. Par kustamās mantas – autobusa MERCEDES BENZ 0 305- izsoles atzīšanu par nenotikušu un nodošanu atkārtotai atsavināšanai Čornajas pagastā

65. Par kustamās mantas – traktora FORD TW 30- izsoles atzīšanu par nenotikušu un nodošanu atkārtotai atsavināšanai Čornajas pagastā

66. Par kustamās mantas – vieglās automašīnas NISSAN ALMERA- izsoles atzīšanu par nenotikušu un nodošanu atkārtotai atsavināšanai Čornajas pagastā

Domes sēdes lēmumi
Protokols

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0