Rēzeknes novada domes sēde (03.07.2014.)

Publicēts 08.07.2014

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBĀ

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada Publiskā gada pārskata apstiprināšanu

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 3.jūlija noteikumu Nr.11 „Mobilo tālruņu piešķiršanas un izmantošanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem)” apstiprināšanu

3. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā”

4. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 3.marta noteikumu Nr.4 „Par Rēzeknes novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem” 7.pielikumā

5. Par Čornajas pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma maiņu

6. Par Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonda nolikuma apstiprināšanu

7. Par valsts nekustamā īpašuma objekta – „Vilkakrogs”, Vilkakrogs, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, pārņemšanu

8. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013.gada 5.decembra lēmumā „Par Adamovas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam”

9. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 17.aprīļa lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Valda Piveka nekustamam īpašumam „Kukuļmājas” un zemnieku saimniecības „Zelmeņi” nekustamam īpašumam „Zelmeņi 1” Lendžu pagastā”

10. Par Izoldes Beķeres nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu

11. Par Ēvalda Bodža nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu

12. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Olgas Čerņikovas

13. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Svetlanas Goršanovas

14. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Vitālija Ivanova

15. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Sergeja Ksendzova

16. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Vitālija Nikitina

17. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Arņa Romana

18. Par dzīvojamās telpas īrēšanu Nataļjai Pekšai Bērzgales pagastā

19. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu Ievai Kozlovskai Strūžānu pagastā

20. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu Allai Spitānei Strūžānu pagastā

21. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Dainim Bindukam Stružānu pagastā

22. Par sociālā dzīvokļa īrēšanu Annai Kučerovai Stružānu pagastā

23. Par sociālā dzīvokļa īrēšanu Jekaterinai Kučerovai Stružānu pagastā

24. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Anitai Laganovskai Stružānu pagastā

25. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Aleksandram Hodovcevam Stružānu pagastā

26. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Vladimiram Kozlovam Stružānu pagastā

27. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Irīnai Osipovai Stružānu pagastā

28. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)

29. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā

30. Par atbalstu projektam „Rēzeknes novada publisko Interneta pieejas punktu attīstība”

31. Par atbalstu Strūžānu pagasta pārvaldes jauniešu biedrības „DINAMIKA PLUS” projektam „Big Band – Strūžāni”

Protokols
Lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0