Rēzeknes novada domes sēde (03.05.2013)

Publicēts 30.04.2013
Darba kārtība:
1.    Par kārtības, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm apstiprināšanu
2.    Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.8 „Par kārtību, kādā notiek starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā Rēzeknes novada pašvaldībā”
3.    Par dzīvokļa īpašuma Mediķu iela 5-14, Veczosna, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, iereģistrēšanu zemesgrāmatā
4.    Par nekustamā īpašuma „Akmeņi” ar kadastra Nr.7886 001 0064 nosacītās cenas noteikšanu
5.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 20.decembra lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Klusie ūdeņi” ar kadastra Nr.7894 002 0106 nosacītās cenas noteikšanu”
6.    Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Bērzgales pagastā
7.    Par atteikumu izmaksāt kompensāciju Vitoldam Pekšam
8.    Par Feimaņu ezera zivju murdu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam
9.    Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0078 Gaigalavas pagastā
10.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Grigorijam Golovļovam uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0045 Silmalas pagastā
11.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.jūlija lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Silmalas pagastā”
12.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 004 0400 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs un zemes vienības platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Bērzgales pagastā
13.    Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7856 006 0329 sadali Griškānu pagastā
14.    Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7856 001 0864 sadali Griškānu pagastā
15.    Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7856 001 0017 sadali Griškānu pagastā
16.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0260 sadali Griškānu pagastā
17.    Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7856 004 0439 sadali Griškānu pagastā
18.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78420040223 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Larisu Laškovu Audriņu pagastā
19.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78420040489  iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Patapiju Višņakovu Audriņu pagastā
20.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0422 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Rutu Gabrusāni Bērzgales pagastā
21.    Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0115 daļas iznomāšanu, nomas līguma noslēgšanu ar Olgu Gaili Čornajas pagastā
22.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 005 0450 un 7850 005 0328 daļu iznomāšanu, zemes noma slīguma noslēgšanu ar Valentīnu Lambu Dricānu pagastā
23.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 003 0091 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mārtiņu Lāci Dricānu pagastā
24.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0301 daļas iznomāšanu, zemes noma līguma noslēgšanu ar Antonu Pavārnieku Dricānu pagastā
25.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 005 0451 un 7850 005 0331 daļu iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Antonu Pavārnieku Dricānu pagastā
26.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 008 0271 un 7850 008 0132 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Pučeiti Dricānu pagastā
27.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0368 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Skaidrīti Treikuli Dricānu pagastā
28.    Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Anitai Bogdanovai un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 003 0091 daļas iznomāšanu Aivaram Viļumam Dricānu pagastā
29.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 003 0319 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vladimiru Ivanovu Feimaņu pagastā
30.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0116 iznomāšanu, zemes noma līguma noslēgšanu ar Sergeju Petakovu Kantinieku pagastā
31.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Tālivaldi Grišānu Kaunatas pagastā
32.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Viktoru Grišunovu Kaunatas pagastā
33.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 003 0044 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Leonardu Podvinski Kaunatas pagastā
34.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienību iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Mariju Reinikovu Kaunatas pagastā
35.    Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības kadastra apzīmējums 7868 006 0187 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri Kosakovski Lūznavas pagastā
36.    Par pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0247 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Darju Boburovu Ozolaines pagastā
37.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības „Zvaigzne 115” ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0826 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Lolitu Kuzminu Ozolaines pagastā
38.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0293 daļas iznomāšanu, zemes nomas līgumu noslēgšanu Ozolmuižas pagastā
39.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 005 0233, 7886 005 0165, 7886 005 0163 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ilonu Indriksoni Sakstagala pagastā
40.    Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 002 0539, 7886 002 0512, 7886 002 0192, 7886 001 0214, 7886 001 0126, 7886 002 0164, 7886 002 0053, 7886 004 0208,7886 004 0016, 7886 004 0230 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Samsonovu Sakstagala pagastā
41.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78880150060 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mefodiju Černobrovu Silmalas pagastā
42.    Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 78880150252 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri Šmauksteli Silmalas pagastā
43.    Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 006 0065, 7868 002 0408 daļas, 7868 002 0404, 7868 002 0396 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri Kosakovski Lūznavas pagastā
44.    Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 003 0076 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Karinu Guļbenovu Ozolmuižas pagastā
45.    Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0453 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Samsonovu Sakstagala pagastā
46.    Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 7.jūlija lēmumā „Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0235 un rezerves fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0285 iznomāšanu Oksanai Šarikovai Rikavas pagastā”
47.    Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 7.februāra lēmumā „Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0260, 7868 004 0276, 7868 004 0134, 7868 004 0206, 7868 004 0060, 7868 004 0172, 7868 004 0271, 7868 004 0264, 7868 004 0105, 7868 004 0059, 7868 004 0084, 7868 004 0041, 7868 004 0169, 7868 004 0045, 7868 004 0207, daļas 7868 005 0180 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri Kosakovski Lūznavas pagastā”
48.    Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā „Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1155 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mariju Kupruku Ozolaines pagastā”
49.    Par 2012.gada 20.septembra Lauku apvidus zemes nomas līguma grozīšanu ar Jāni Poļaku un Valentīnu Poļaku Gaigalavas pagastā
50.    Par 2009.gada 25.augusta zemes nomas līguma Nr.24 grozīšanu ar Juri Mikeli Mākoņkalna pagastā
51.    Par grozījumiem 2013.gada 8.februāra zemes nomas līgumā Nr.52 ar Modri Samušu Mākoņkalna pagastā
52.    Par grozījumiem 2009. gada 30.aprīļa zemes nomas līgumā Nr.81 ar Vladimiru Kovjazinu Sakstagala pagastā
53.    Par grozījumiem 2012.gada 20.augusta zemes nomas līgumā Nr.5 ar SIA”Staivara” Silmalas pagastā
54.    Par 2009.gada 20.maija zemes nomas līguma laušanu ar Zoju Vavilovu Čornajas pagastā
55.    Par 2009. gada 29. jūnijā Lauku apvidus zems nomas līguma Nr.045 laušanu ar Viktoru Paramonovu Ozolaines pagastā
56.    Par 2012.gada 21.decembra zemes nomas līguma Nr.66 laušanu ar Maiju Voveri Ozolaines pagastā
57.    Par 2011.gada 17.februāra zemes nomas līguma Nr.010. laušanu ar Annu Tarakanovu Ozolaines pagastā
58.    Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās un rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78 66 002 0092, 7866 002 0167, 7866 003 0123, 7866 003 0150, 7866 004 0061, 7866 005 0075, 7866 005 00087 Aigaram Bitānam Lendžu pagastā
59.    Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās un rezerves zemes fonda zemes vienības SIA „Marketeks” Lendžu pagastā
60.    Par Rēzeknes novada domes 2012.gada 16.februāra lēmuma „Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0161 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Marketeks” Lendžu pagastā” atcelšanu
61.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA AVELLON
62.    Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Ilmāra Spradzenko
63.    Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Oksanai Beinarovičai Maltas pagastā
64.    Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Nadeždai Dmitrjukai Silmalas pagastā
65.    Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Dmitrijam Invalidovam Ilzeskalna pagastā
66.    Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Jeļenai Boļšakovai Strūžānu pagastā”
67.    Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Annai Kučerovai Strūžānu pagastā
68.    Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Aleksandram Kučerovam Strūžānu pagastā
69.    Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu ar Guntaru Ivsiņu Strūžānu pagastā
70.    Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Aijai Stolerei Strūžānu pagastā
71.    Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Natāliju Bodžu Strūžānu pagastā
72.    Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Andri Piļku Strūžānu pagastā
73.    Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Aivaru Lebusu Pušas pagastā
74.    Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Aivaru Laganovski Strūžānu pagastā
75.    Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Zinaīdu Balodi Strūžānu pagastā
76.    Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
77.    Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
78.    Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
79.    Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā
80.    Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Bērzgales pagasta Bērzgales ciemā” īstenošanai
81.    Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā” īstenošanai
82.    Par pedagogu algas finansējuma ekonomijas pārcelšanu Maltas speciālajai internātpamatskolai
83.    Par finansiāla atbalsta sniegšanu Latvijas Politiski represēto apvienības valdei Likteņdārza Ozolu goda sardzes izveidei
84.    Par piekrišanu zemes iegūšanai Vadima Bahtina īpašumā Ozolaines pagastā
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0