Rēzeknes novada domes sēde (03.05.2012)

Publicēts 03.03.2012
Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 3.maija saistošie noteikumi Nr.79 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.38. „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā””
Par Elvīras Pizānes un Imanta Skudras pilnvarojumu dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 23.kongresā un biedru sapulcē
Par grozījumiem noslēgtajos dzīvojamo telpu īres līgumos
Par avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisijas izveidošanu
Par cirsmas Rēzeknes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā ar kadastra nr.7870 009 0104 atsavināšanu Maltas pagastā, izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Parka iela 3-3, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā – izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par aizņēmuma ņemšanu KPFI – 10/75 projekta „Tiskādu speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām” realizācijai Rēzeknes novada pašvaldības iestādē
Par aizņēmuma ņemšanu KPFI – 10/79 projekta „Tiskādu vidusskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām” realizācijai Rēzeknes novada Silmalas pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 21.jūlijā lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Oskariņš” ar kadastra Nr.7888 005 0189 nosacītās cenas noteikšanu”
Par dzīvokļa Miera ielā 2-43, Strūžāni, Strūžānu pagastā, nodošanu atsavināšanai Svetlanai Karlašovai
Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Broņislavai Griškovai Dricānu pagastā
Par kravas automašīnas SAZ-53A izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu speciālās internātpamatskolas bilances
Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Mākoņkalna pagastā
Par komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Silmalas pagastā
Par transportlīdzekļa pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Silmalas pagastā
Par Adamovas un Sološnieku ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2012.gadam
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Andri Kolču
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Ribkinski
Par līguma par medību platību izmantošanu noslēgšanu ar Robertu Rebli Nagļu pagastā
Par Antona Kairiša zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0203 Pušas pagastā
Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2012.gada 15.marta lēmumā „Par Alevtinas Pozņakovas zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0365 Lūznavas pagastā”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 16.decembra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Kantinieku pagastā”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 15.marta lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Kantinieku pagastā
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 15.marta lēmumā „Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7844 003 0257, 7844 004 0414, 7844 004 0100, 7844 003 0209, 7844 004 0175, 7844 004 0165, 7844 003 0251, 7844 003 0131, 7844 003 0134, 7844 004 0045, 7844 002 0401, 7844 004 0174 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Bērzgales pagastā”
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 15.marta lēmumā Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Kantinieku pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78420040448 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Georgiju Platonovu Audriņu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0401 un 7844 004 0174 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Gunāru Potašu Bērzgales pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0134 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Lāsmu Vindaču Bērzgales pagastā
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību daļu ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0274, 7846 009 0094, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0180, iznomāšanu Jevgēnijam Belovam Čornajas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 005 0181 iznomāšanu Pēterim Buļam Čornajas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0349 iznomāšanu Aleksandram Tkačovam Čornajas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0321 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andri Eriņu Dricānu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7852 005 0022, 7852 007 0069, 7852 007 0101, 7852 007 0179, 7852 007 0325 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Genādiju Gorinu Feimaņu pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0401 iznomāšanu Oskaram Babrovam Gaigalavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0363 iznomāšanu Veronikai Bikovskai Gaigalavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0332 iznomāšanu Līvijai Brikulei Gaigalavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0525 iznomāšanu Ermīnam Jaunžeikaram Gaigalavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7854 007 0225 un 7854 007 0222 daļas iznomāšanu Aleksandrinai Mežajevai Gaigalavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7854 005 0139 un 7854 003 0077 iznomāšanu Aivaram Počam Gaigalavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0401 iznomāšanu Raimondam Puisānam Gaigalavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7854 007 0421, 7854 007 0402 un 7854 007 0225 daļas iznomāšanu Aijai Selinai Gaigalavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0183 iznomāšanu Edgaram Špundzānam Gaigalavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 008 0072 iznomāšanu Pēterim Zutim Gaigalavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0268 iznomāšanu Vitālijam Žogotam Gaigalavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0359   iznomāšanu Nikolajam Kurašovam Kantinieku pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0385 iznomāšanu Genādijam Ragozinam Kantinieku pagastā
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7860 002 0156 iznomāšanu Valdim Teilānam Kantinieku pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 006 0117 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Igoru Kubarenko Lūznavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0249 iznomāšanu Alfrēdam Lozdam Lūznavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0497 iznomāšanu Jānim Movševam Lūznavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 7868 004 0140 un apbūvētu zemes vienību 7868 004 0139 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andri Zīmeli Lūznavas pagastā
 Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 2050 iznomāšanu Marijai Leitānei Maltas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 003 0061 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ēriku kairišu Mākoņkalna pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7872 003 0061 iznomāšanu Valentīnai Samusei Mākoņkalna pagastā
Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1511 iznomāšanu Vasilijam Mihailovam Ozolaines pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1658 iznomāšanu Dmitrijam Volkovam Ozolaines pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0127 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andri Ivanovski Pušas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 006 0033 iznomāšanu Jeļenai Gribovskai Pušas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0504 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Venerandu Fedotkinu Pušas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7882 003 0129 iznomāšanu Laurim Jaudzemam Rikavas pagastā
Par pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7896 001 0160 iznomāšanu Jānim Inkinam Vērēmu pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7854 004 0009 un 7854 007 0406 zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aigaru Barinovu Gaigalavas pagastāiznomāšanu,
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 003 0016 daļas zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ermīnu Jaunžeikaru Gaigalavas pagastāiznomāšanu,
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0269 zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vitāliju Žogotu Gaigalavas pagastāiznomāšanu,
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0058 iznomāšanu Anatolijam Čulkovam Kantinieku pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 001 0007 daļas iznomāšanu Nikolajam Kurašovam Kantinieku pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7860 004 0201, 7860 006 0386, 7860 006 0387 iznomāšanu Genādijam Ragozinam Kantinieku pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7860 006 0067, 7860 006 0374 iznomāšanu Lidijai Reiniecei Kantinieku pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 003 0047 un rezerves zemes fonda zemes vienības 7860 001 0007 daļas iznomāšanu Valdim Teilānam Kantinieku pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 004 0092 daļas iznomāšanu Andrejam Višņakovam Kantinieku pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0370 un rezerves zemes fonda zemes vienības 7860 004 0092 daļas iznomāšanu SIA „Lauki” Kantinieku pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7868 006 0039 daļas, 7868 006 0126, 7868 006 0291, 7868 006 0270 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Golovņovu Lūznavas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0135, 7868 004 0173, 7868 004 0191, 7868 004 0269 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Antoņinu Vītolu Lūznavas pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 001 0170 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Silviju Keišu Nautrēnu pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0784 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vladimiru Kuzņecovu Ozolaines pagastā
Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 002 0202 un 7896 004 0255 iznomāšanu Jurim Katkovskim Vērēmu pagastā
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Nautrēnu pagastā
Par 2012.gada 13.janvāra zemes nomas līguma Nr.29 grozīšanu ar Modri Samušu Mākoņkalna pagastā
Par grozījumiem 2011.gada 09.marta lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.003 ar Aleksandru Gavrilovu Ozolaines pagastā
Par 2011.gada 13.septembra zemes nomas līguma Nr.2011/38 izbeigšanu ar Gunāru Vītolu Lūznavas pagastā
Par zemes nomas līguma izbeigšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7882 005 0142 ar Mariju Romanovu Rikavas pagastā
Par 2009.gada 2.februāra zemes nomas līguma laušanu ar Albertu Ķepuli Lūznavas pagastā
Par 2011.gada 9.marta Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.004 laušanu ar Tatjanu Nikiforovu Ozolaines pagastā
Par 2011.gada 19.aprīļa Lauku apvidus zemes nomas līguma laušanu ar Mihailu Seņutkinu Ozolaines pagastā
Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Sandru Birzi Strūžānu pagastā
Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Antonu Koļču Strūžānu pagastā
Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Zanei Safronovai Strūžānu pagastā
Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Antrai Ūzuliņai Maltas pagastā
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Teklai Driksnai Strūžānu pagastā
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Andrejam Klimanovam Strūžānu pagastā
Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas Uģim Igaunim Dricānu pagastā
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Svetlanu Sergejevu Čornajas pagastā
Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām)
Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0