Rēzeknes novada domes sēde (03.01.2013)

Publicēts 08.01.2013
Darba kārtībā:
1.      Par Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā” apstiprināšanu
2.      Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu
3.      Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālās aprūpes iestāžu vadītāju mēnešalgu apstiprināšanu
4.      Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 17.jūlija lēmumā „Par  Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās komisijas izveidošanu”
5.      Par apkures, karstā ūdens, kanalizācijas, ūdensapgādes un šķidrinātās naftas gāzes tarifu apstiprināšanu Kaunatas pagastā
6.      Par nekustamā īpašuma – „Greivuļu mājas” 2-2, Greivuļi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads ar kadastra Nr.7842 900 0140 nodošanu atsavināšanā
7.      Par priekšlikumu par vēlēšanu iecirkņa Nr.738 objekta un adreses maiņu Ilzeskalna pagastā
8.      Par atteikumu atļaut apmežot nekustamo īpašumu „Šaudiņi 2” ar kadastra apzīmējumu 7870 008 0010 Maltas pagastā
9.      Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0797 platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Rikavas pagastā
10.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Irēnai Viļumai uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0109 un Silvijai Martinovai uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 001 0337 Kaunatas pagastā
11.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Putrīši” Čornajas pagastā
12.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Aizezeri” Vērēmu pagastā
13.  Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7862 003 0171  Robertam Podvinskim Kaunatas  pagastā
14.  Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7862 003 0171  Aldim Meirānam Kaunatas  pagastā
15.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0066 daļas iznomāšanu, līguma noslēgšanu ar  Jevģēniju Žogoti Kantinieku pagastā
16.  Par pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1383 daļas un 7870 003 1229 daļas iznomāšanu, līguma noslēgšanu ar Anatoliju Jakušenoku Maltas pagastā
17.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7882 005 0145 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Salmani Rikavas pagastā
18.  Par 2007.gada 22.augusta zemes nomas līguma Nr.9 pagarinājumu ar Jeļenu Provorovu Griškānu pagastā
19.  Par 2007.gada 13.novembra zemes nomas līguma Nr.37 pagarinājumu ar Veru Peļņu Griškānu pagastā
20.  Par 2007.gada 17.septembra zemes nomas līguma Nr.12 pagarinājumu ar Aivaru Mekšu Griškānu pagastā
21.  Par 2007.gada 20.augusta zemes nomas līguma Nr.5 pagarinājumu ar Tatjanu Legkobitovu  Griškānu pagastā
22.  Par grozījumiem 2011.gada 12.septembra zemes nomas līgumā ar Kārli  Kindzuli  Dricānu pagastā
23.  Par grozījumiem 2011.gada 12.septembra zemes nomas līgumā ar Pēteri Sutinu Dricānu pagastā
24.  Par grozījumiem 2011.gada 17.augusta zemes nomas līgumā ar Edgaru Mosānu Dricānu pagastā
25.  Par grozījumiem 2011.gada 16. septembra zemes nomas līgumā ar Pāvelu Laizānu Dricānu pagastā
26.  Par grozījumiem 2011.gada 1.septembra zemes nomas līgumā ar Imantu Gērikas Dricānu pagastā
27.  Par grozījumiem 2011.gada 12.septembra zemes nomas līgumā ar Silviju Desetnieku Dricānu pagastā
28.  Par grozījumu veikšanu  zemes nomas līgumos Vērēmu  pagastā
29.  Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Feodosijai Golovņovai uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  7842 001 0050, 78420010280  un to  iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Miripiju Golovņovu Audriņu pagastā
30.  Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Zinaidai Babahinai uz zemes ½ daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 004 0063 un tās iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar   Svetlanu Groznovu Audriņu pagastā
31.  Par 2007.gada 27.septembra  zemes nomas līguma Nr.12 nomas tiesību izbeigšanu ar Donatu Selecki  Bērzgales pagastā
32.  Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Aivaram Dzenim uz zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu  7874 005 0292 Nagļu pagastā
33.  Par 2009.gada 12.jūnija zemes nomas līguma laušanu Nr.96 ar  Zinaidu Babahinu Audriņu pagastā
34.  Par 2010.gada 18.augusta zemes nomas līguma laušanu ar Vasīliju Bašmakovu Pušas pagastā
35.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Čiževska Jevgēnija
36.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Valentīnas Savickas
37.  Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Irīnu Kauci Dricānu pagastā
38.  Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Olgai Dobrecovai Strūžānu pagastā
39.  Par atteikumu īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo telpu Liānai Petrovai Strūžānu pagastā
40.  Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Dacei Ežmalei Strūžānu pagastā
41.  Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Antoņinai Igaunei Strūžānu pagastā
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0