Rēzeknes novada domes sēde (02.08.2012)

Publicēts 01.08.2012
Darba kārtība:
1.      Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 2.augusta saistošo noteikumu Nr.85 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.67 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novada pašvaldībā 2012.gadā”” izdošanu
2.      Par nekustamā īpašuma „Pelaški” ar kadastra Nr.7850 007 0084 nosacītās cenas noteikšanu
3.      Par dzīvokļa īpašuma Miera iela 2-43, Strūžāni, Strūžānu pagasts ar kadastra Nr.7894 900 0056 nosacītās cenas noteikšanu
4.      Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Genādijam Baikovam Sakstagala pagastā
5.      Par piekrišanu zemes iegūšanai Leonīda Ņemceva īpašumā
6.      Par Marijas Razgales atstātā mantojuma – nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas daļas dzēšanu
7.      Par līguma par medību platības izmantošanu noslēgšanu ar mednieku biedrību „Feimanieši” Feimaņu pagastā
8.      Par Vaclava Mačuļska zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0211 Pušas pagastā
9.      Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Sergejam Seņkovam uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0018 Silmalas pagastā
10.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Ilzeskalna pagastā
11.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Vērēmu pagastā
12.  Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2012.gada 21.jūnija lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Sakstagala pagastā”
13.  Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2012.gada 21.jūnija lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Sakstagala  pagastā
14.  Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 21.jūnija lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Sakstagala pagastā”
15.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860  006 0199  ieskaitīšanu pašvaldībai  piekritīgajās zemēs Kantinieku pagastā
16.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 001 0106 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Rikavas pagastā
17.  Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7894 002 0229 sadali Strūžānu pagastā
18.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78420050562 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri Seiļi Audriņu pagastā
19.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0257 iznomāšanu Kristīnei Liepiņai Gaigalavas pagastā
20.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0199 – daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju Kurašovu Kantinieku pagastā
21.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1200 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Aleksandru Agafonovu Lendžu pagastā
22.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1128 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Valēriju Artamonovu Lendžu pagastā
23.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1024 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Liliju Jelinsku Lendžu pagastā
24.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1191 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Anatoliju Gelihu Lendžu pagastā
25.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1038 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Pjotru Sivecu Maltas pagastā
26.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1369 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ilgu Ragozinu Maltas pagastā
27.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0138 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Annu Samuilovu Maltas pagastā
28.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 002 0119 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Artūru Tjušu Mākoņkalna pagastā
29.  Par pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 006 0017 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Dimitriju Železkinu Silmalas pagastā
30.  Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 007 0024 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Egitu Keidāni Dricānu pagastā
31.  Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0293 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju Kurašovu Kantinieku pagastā
32.  Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7882 003 0033, 7882 001 0126 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ņinu Dreimani Rikavas pagastā
33.  Par rezerves fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 003 0561 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valēriju Jasinski Rikavas pagastā
34.  Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 015 0261 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Svetlanu Ioninu Silmalas pagastā
35.  Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0208 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Alekseju Ksendzovu Silmalas pagastā
36.  Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0071 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nadeždu Pozdņakovu Silmalas pagastā
37.  Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 006 0018 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Dimitriju Železkinu Silmalas pagastā
38.  Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 78880030080, 78880030305, 78880070430, 78880150163, 78880150336, 78880140290 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Staivara” Silmalas pagastā
39.  Par grozījumiem 2012.gada 13.janvāra zemes nomas līgumā Nr. 29 ar Modri Samušu Mākoņkalna pagastā
40.  Par   2007.gada 3.septembra zemes nomas līguma izbeigšanu ar Ustiniju Adejanovu  Rikavas pagastā
41.  Par 2009.gada 26.marta zemes nomas līguma grozīšanu ar Anatoliju Kamkovski Strūžānu   pagastā
42.  Par Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.jūlijā lēmumu „Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 006  0577 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Leonīdu Počkajevu Ozolaines pagastā”  atzīšanu par spēku zaudējušu
43.  Par smilts – grants un smilts atradnes „Aizvējš” izstrādes atļaujas izsniegšanu SIA „Karjers EU” Rēzeknes novada Čornajas pagastā
44.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Anatolija Pušņakova
45.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Ilmāra Zvīdra
46.  Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Jeļenas Vaičules
47.  Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Arkādiju Černovu Strūžānu pagastā
48.  Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Fedosju Novikovu Dricānu pagastā
49.  Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Valentīnu Černovu Strūžānu pagastā
50.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zitai Andrejevai Strūžānu pagastā
51.  Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 21.jūnija lēmumā „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mārtiņam Ragozinam Strūžānu pagastā”
52.  Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Irinu Hodovcevu Strūžānu pagastā
53.  Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Anitu Laganovsku Strūžānu pagastā
54.  Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Larisu Kukuškinu Strūžānu pagastā
55.  Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā)
56.  Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā
57.  Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kantinieku pagasta Liužas ciemā” realizācijai
58.  Par pašvaldības budžeta līdzekļu iedalīšanu pamatkapitāla palielināšanai SIA „Viļānu slimnīcai”
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0