Rēzeknes novada domes sēde (02.03.2017.)

Publicēts 03.03.2017

Darba kārtība

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 2. marta saistošo noteikumu Nr.82 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā”” izdošanu

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 2.marta saistošo noteikumu Nr.83 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 4. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

3. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr.76 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” precizēšanu

4. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 2. marta noteikumu Nr.24 “Par pašvaldības kapitālsabiedrību budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību” apstiprināšanu

5. Par Deleģēšanas līguma termiņa pagarinājumu ar pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu – komunālās saimniecības uzņēmums”

6. Par Daces Stikānes iecelšanu Nagļu pagasta pārvaldes vadītājas amatā

7. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Atbalsts talantīgajiem Rēzeknes novada pašvaldības bērniem un jauniešiem”

8. Par izglītības mērķiem Rēzeknes novada pašvaldībā 2017.-2020.gadam

9. Par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā telpu nomas izsoli skaistumkopšanas pakalpojuma sniegšanai

10. Par dzīvokļa īpašuma „Nosaukums”, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai K.Z.

11. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Sakstagala pagastā nodošanu atsavināšanai G. J.

12. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Silmalas pagastā nodošanu atsavināšanai S. M.

13. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Silmalas pagastā nodošanu atsavināšanai A. A.

14. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Maltas pagastā nodošanu atsavināšanai A. A.

15. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Vērēmu pagasta pārvaldē

16. Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijai piederošās automašīnas Volkswagen Multivan, valsts reģistrācijas Nr.HO 7267, nodošanu bez atlīdzības Stoļerovas pagasta pārvaldei

17. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā „Par nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības no Adamovas speciālās internātpamatskolas bilances uz Vērēmu pagasta pārvaldes bilanci”

18. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam

19. Par Sološnieku ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam

20. Par Sedzera ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam

21. Par samaksas samazināšanu M. Č. par īpašumā piešķirto zemi Silmalas pagastā

22. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 004 0163 platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Audriņu pagastā

23. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 003 0299, 7850 003 0092 platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Dricānu pagastā

24. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1339 sadali Maltas pagastā

25. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6876 005 0246 sadali Nautrēnu pagastā

26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Nosaukums” Audriņu pagastā

27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Nosaukums” Bērzgales pagastā

28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Nosaukums” Dricānu pagastā

29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Nosaukums” Lendžu pagastā

30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Nosaukums” Vērēmu pagastā

31. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Nosaukums” Vērēmu pagastā

32. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai „Svieteņi” Gaigalavas pagastā

33. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “Mežinieks” Lūznavas pagastā

34. Par 2009.gada 3.jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.25 grozījumiem ar P. N. Gaigalavas pagastā

35. Par 2009.gada 27.marta lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.10 izbeigšanu ar M.K. Nautrēnu pagastā

36. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu RSEZ SIA „Rēzeknes dzirnavnieks”

37. Par V. O. nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu

38. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

39. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu B. O. Lūznavas pagastā

40. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu O. L. Maltas pagastā

41. Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

42. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu N. K. Gaigalavas pagastā

43. Par personas izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās kārtas palīdzības reģistra

Domes sēdes protokols

Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0