Rēzeknes novada domes ārkārtas sēde (28.06.2012)

Publicēts 03.07.2012
Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0384 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Eco Vide” Strūžānu pagastā
Par nodomu protokola ar SIA „EcoVide” par siltumenerģijas piegādi noslēgšanu
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0