Rēzeknes novada domes ārkārtas sēde (24.09.2020.)

Publicēts 22.09.2020

Darba kārtībā:

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības pieteikumu saņemt valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei

2. Par nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” daļas un kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” Lūznavas pagastā

3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Nagļu skola” Nagļu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu

4. Par neapbūvētas rezerves zemes fonda zemes vienības daļas iznomāšanu, nomas līguma noslēgšanu ar AS “A.C.B” pagaidu ceļa izbūvei darbu veikšanai objektā “Valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) posma km 53,40 – 57,80 pārbūve un posma km 57,80 – 61,26 seguma atjaunošana” Ozolaines pagastā

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0