Publicējamā informācija par pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa MAN 16.350 pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Publicēts 22.05.2020

1. Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes turējumā nodots pasažieru autobuss MAN 16.350, valsts reģistrācijas Nr. HF6591, baltā krāsā.

2. Izsoles sākumcena (nosacītā cena) EUR 4300,00 (četri tūkstoši trīs simti eiro 00 centi), izsoles solis 10.00 (desmit eiro 00 centi).

3. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda EUR 430,00 (četri simti trīsdesmit eiro 00 centi) un reģistrācijas maksa EUR 10,00 (desmit eiro 00 centi) izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.

4. Dalībnieku pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2020. gada 18. jūnija, plkst.9.00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldē, adrese: “Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4633.

5. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli, pirmā.

6. Izsoles vieta un datums – Ozolmuižas pagasta pārvaldes telpas, “Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, 2020. gada 18. jūnijā, plkst.10.00.

7. Izsoles objekta apskates vieta un laiks – Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no 12.30 līdz plkst.16.30, iepriekš vienojoties pa tālruni: 26342047.

8. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldē pie lietvedes, Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Izsoles noteikumi

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0