Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma telpu nomas izsoles rezultātiem Rikavas pagastā

Publicēts 18.09.2020

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Rikavas pagasta pārvalde” paziņo, ka pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 3. septembra lēmumu” Par pasvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 005 0322 daļas Rikavas pagastā nomas tiesību izsoli .” (protokols Nr.22,3.§), 2020. gada 16. septembra izsoles rezultātu apstiprināšanas komisijas protokolu Nr.8, 2020. gada 16.septembrī ir noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.8.7.1/482, nomā nododot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 005 0322 daļu-0,95ha apmērā, kas atrodas Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā lauksaimnieciskajai darbībai. Nomas nosolītā cena ir EUR 28,00 bez PVN. Līgums stājas spēkā ar 16.09.2020. un ir spēkā līdz 15.09.2032.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0