Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Ružinas mehāniskās darbnīcas” telpas Nr.1 daļas ēkā ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0221 001, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai

Publicēts 12.11.2019

1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Ružinas mehāniskās darbnīcas“, Ezermalas ielā 2, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas Nr.1, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0221 001, kopā ar iekārtām, lietošanas mērķis – saimnieciskā darbība.

2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 35,90 (trīsdesmit pieci euro, 90 centi) mēnesī (bez PVN).

3. Izsoles objekts – viena telpa ar kopējo platību 37,5 m2 un iekārtas.

4. Nomas termiņš (gadi) – 12 gadi.

5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2019. gada 2. decembra plkst.9.00, Rēzeknes novada Silmalas pagasta pārvaldes 4. kabinetā Saules ielā 4, Gorņicā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, LV–4630.

6. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (pirmā).

7. Izsoles vieta un datums – Saules iela 4, Gorņica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, Silmalas pagasta pārvalde, kab. Nr.1, 2019. gada 2. decembrī, plkst.10.30.

8. Izsoles solis EUR 1,75.

9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Ezermalas iela 2, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.15.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 26568623.

10. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada Silmalas pagasta pārvaldē Saules ielā 4, Gorņicā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, kab. Nr. 4, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un Silmalas pagasta pārvaldes mājas lapā www.silmala.lv.

11. Kontaktpersona – Silmalas komunālās saimniecības pārzinis Jānis Laizāns, mob. tālr. 26568623, e-pasts: info@silmala.lv.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0