Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Rikavas pagasta administratīvā ēka” būves Jaunības ielā 15, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas Nr.49 nomas izsoli saimnieciskajai darbībai

Publicēts 19.08.2019

1. Nomas objekts – nekustamais īpašums telpa: Nr.49 (16,0 m2) ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0807, kas atrodas Jaunības ielā 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, lietošanas mērķis – saimnieciskā darbība.

2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR / m2 mēnesī (bez PVN) – 1,82 EUR/m2 (viens euro, 82 centi);

2. Nomas termiņš (gadi) – 5 gadi;

3. Izsoles objekts, telpas ar kopējo platību 47,4 m2.

4. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2019. gada 18. septembra plkst.9:30, Rēzeknes novada Rikavas pagasta pārvaldes lietvedībā, Jaunības ielā 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4648;

5. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole ar augšupejošu soli;

6. Izsoles vieta un datums – 2019. gada 18. septembris plkst.10:00 Rikavas pagasta pārvaldes telpās, Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4648;

7. Nosacītā nomas maksa par 1 m2 ir 1,82 EUR bez PVN mēnesī;

8. Izsoles solis – 0,18 EUR ( nulle euro, 18 centi).

9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – darba dienās no plkst.9.00 līdz 12.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64607081 (Valdentīna Bebriša)

10. Ar izsoles norises kārtību var iepazīties Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības Rikavas pagasta pārvaldē, adrese: Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, tālr. 64607080, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

11. Kontaktpersona komisijas priekšsēdētājs – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Rikavas pagasta pārvalde” vadītājs Andrejs Tārauds, tālr.64607080; e-pasts: info@rikava.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0