Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu masāžas pakalpojumu sniegšanai

Publicēts 17.07.2018

1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasta, Rēzeknes novada, LV – 4622, nedzīvojamās telpas, ar kadastra Nr. 7862 005 0303 003 lietošanas mērķis – masāžas pakalpojumu sniegšana.

2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 1.07 (viens euro 7 centi) m2 mēnesī (bez PVN)

3. Izsoles objekts – telpas ar kopējo platību 16,2 m2

4. Nomas termiņš (gadi) – 5 gadi

5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2018.gada 23.jūlijā, plkst.11.00, Rēzeknes novada, Kaunatas pagasta pārvaldes ēkā, grāmatvedībā , adrese: Rāznas ielā 38., Kaunatas pagasta, Rēzeknes novada, LV – 4622

6. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.

7. Izsoles vieta un datums – Rēzeknes novada, Kaunata, Kaunatas pagasta pārvalde, Rāznas iela 38, 2018. gada 23.jūlijā, plkst.11.00.

8. Izsoles solis EUR 0,10/m2 (nulle euro, 10 centi par 1 m2 )

9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Rēzeknes novada, Rāznas ielā 38, Kaunatas pagasta, Kaunatā darba dienās no plkst.9.00 līdz 15.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64667002

10. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada, Kaunatas pagasta pārvaldē, adrese: Rāznas ielā 38, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, grāmatvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

11. Kontaktpersona – Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Sergejs Bašmakovs, tālr.64667001 vai tālr.29224840, e-pasts sergejs.basmakovs@kaunata.lv

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0