Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads (kultūras piemineklis) telpu nomas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai izsoli

Publicēts 04.09.2020

1. Nomas objekts – pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads (kadastra apzīmējums 7868 002 0069 001, kultūras piemineklis) telpu grupas 66.9 m2 kopplatībā, koplietošanas telpu 18.6 m2 un inventāra nomas tiesības, lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšana.

2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 1,92 par 1 m2 mēnesī (bez PVN).

3. Izsoles objekts – telpas 66.9 m2 kopplatībā (saskaņā ar Telpu grupas plāna shēmu) un inventārs.

4. Nomas termiņš (gadi) – 5 gadi.

5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2020. gada 18. septembra plkst. 12:00 Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībā „Lūznavas pagasta pārvalde”, Pils ielā 6, Lūznavā, Lūznavas pagastā Rēzeknes novadā, LV–4627, lietvedes kabinetā vai e-pastā info@luznava.lv elektroniski parakstītu.

6. Izsoles veids – mutiska ar augšupejošu soli.

7. Izsoles vieta un datums – Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4627, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” ēkā (2. stāvs, pārvaldes vadītāja kabinets) 2020. gada 21. septembris plkst.12.00.

8. Izsoles solis EUR 0,05 (nulle euro, 5 centi).

9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, iepriekš vienojoties ar kontaktpersonām:

- Iveta Balčūne, tālr. +37129390701, e-pasts iveta.balcune@rezeknesnovads.lv;

- Gatis Pučka, tālr.+37164607420, e-pasts info@luznava.lv

10. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” ēkā, adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4627, lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

11. Kontaktpersonas:

- Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” vadītājs G. Pučka, tālr.64607420, e-pasts: info@luznava.lv;

- Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” Lūznavas muižas kompleksa pārvaldniece I. Balčūne, tālr. +37129390701, e-pasts iveta.balcune@rezeknesnovads.lv.

Izsoles noteikumi

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0