Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Pagasta ēka”, Gornicā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu komercdarbībai

Publicēts 20.08.2019

1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Pagasta ēka “, Saules ielā 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7888 014 0075 001, lietošanas mērķis – komercdarbībai.

2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 5,13 (pieci euro,13 centi) par 1 m2 mēnesī (bez PVN).

3. Izsoles objekts – sešas telpas, kas atrodas Silmalas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas telpās, ar kopējo platību 66,4 m2.

4. Nomas termiņš (gadi) – 12 gadi.

5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2019. gada 30. augustam, plkst.9.00, Rēzeknes novada Silmalas pagasta pārvaldes 4. kabinetā, adrese: Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4630.

6. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.

7. Izsoles vieta un datums – Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasta pārvalde, kab.Nr. 1., Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, 2019. gada 30. augustā, plkst.9.00.

8. Izsoles solis EUR 0,05/m2( nulle euro, 5 centi par 1 m2)

9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.15.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 29108439.

10. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada Silmalas pagasta pārvaldē, adrese: Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, kab.Nr.4, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

11. Kontaktpersona – Silmalas pagasta pārvaldes vadītājs Eduards Grišuļonoks, tālr.64644683 vai mob. tālr. 29108439, e-pasts: info@silmala.lv.

 Izsoles noteikumi

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0