Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma – Ilzeskalna pagasta pārvaldes administratīvās ēkas divu telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskai darbībai

Publicēts 03.08.2018

1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma pagasta pārvaldes administratīvā ēka Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr.7858 005 0268 001 telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0268 001 001, divas telpas (telpu plānā nr.8,11) 1.stāvā ar kopējo platību 43,3 m2 (četrdesmit trīs komats trīs kvadrātmetri), lietošanas mērķis – saimnieciskā darbība.

2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 2,70 (divi euro, 70 centi) par 1 m2 mēnesī (bez PVN).

3. Izsoles objekts – 2 telpas (telpu plānā nr.8,11,) 1.stāvā ar kopējo platību 43,3 m2 ( četrdesmit trīs komats trīs kvadrātmetri), telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 7858 0050268 001 001 .

4. Nomas termiņš (gadi) – 6 gadi.

5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – 2018. gada 20. augustam plkst.10.30,

Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes telpās, adrese: Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619.

6. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.

7. Izsoles vieta un datums – Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes telpās, adrese: Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619, 2018. gada 20. augustā, plkst.10.30.

8. Izsoles solis 0,01 EUR/m2 ( nulle euro, 01 cents).

9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Centra iela 1, Ilzeskalnā, Ilzeskalna pagastā, Rēzeknes novadā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.16.30, iepriekš sazinoties ar Ilzeskalna pagasta pārvaldes vadītāju Genovefu Gailumu (t.64644580) un vienojoties par apskates laiku un norisi.

10. Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldē, adrese: Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzesklana pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619., pie lietvedes, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv .

11. Kontaktpersona – Ilzeskalna pagasta pārvaldes vadītāja Genovefa Gailuma, tālr.64644580,

e-pasts: info@ilzeskalns.lv.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0