Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Cerība“, Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novadā, daļas telpu nomas tiesību izsoli skaistumkopšanas pakalpojuma sniegšanai

Publicēts 08.09.2020

1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Cerība“, Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7872 008 0315 daļa, kas sastāv no nedzīvojamās telpas Nr.3 – 6.0 m2 kopplatībā, ēkā ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0315 001. Mērķis – skaistumkopšanas pakalpojuma sniegšanai.

2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 2.825 par 1 m2 mēnesī (bez PVN).

3. Izsoles objekts – telpa ar kopējo platību 6,0 m2.

4. Nomas termiņš (gadi) – 5 gadi.

5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2020.gada 17.septembrim, plkst.8.30, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības „Mākoņkalna pagasta pārvalde” ēkā, lietvedībā, adrese: Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV–4626.

6. Izsoles veids – mutiska ar augšupejošu soli, pirmā izsole.

7. Izsoles vieta un datums – Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV–4626, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības „Mākoņkalna pagasta pārvalde” ēkā 2020.gada 17.septembrī plkst.9.00.

8. Izsoles solis EUR 0,10 m2 (nulle euro, 10 centi).

9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Mākoņkalna iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.11.00 līdz plkst.17.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 22074283.

10. Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības „Mākoņkalna pagasta pārvalde” ēkā, adrese: Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV–4626, lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv .

11. Kontaktpersona – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības „Mākoņkalna pagasta pārvalde” vadītājs Sergejs Bašmakovs, tālr.29224840, e-pasts: info@makonkalns.lv.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0