Publicējamā informācija par kustamā īpašuma – pasažieru autobusa SETRA S 309 HD atsavināšanas atkārtotu izsoli Feimaņu pagastā

Publicēts 20.08.2019

1. Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības, Feimaņu pagasta pārvaldei turēšanā nodotais pasažieru autobuss SETRA S 309 HD valsts Nr. JS3842.

2. Izsoles sākumcena 4125.00 EUR (četri tūkstoši viens simts divdesmit pieci euro 00 centi).

3. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 412.50 EUR (četri simti divpadsmit euro 50 centi) un dalības maksa 10,00 EUR (desmit euro 00 centi).

4. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2019. gada 11. septembrim, plkst.16:00, Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldē, adrese: “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4623.

5. Izsoles veids – atkārtota mutiska izsole ar augšupejošu soli.

6. Izsoles vieta un datums – Feimaņu pagasta pārvaldes telpas, “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, 2019. gada 12. septembrī, plkst. 13:00.

7. Izsoles objekta apskates vieta un laiks – darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst.12:00 un, no 12:30. līdz plkst.16:00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 27887251.

8. Ar izsoles noteikumiem un atsavināšanas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldē pie lietvedes, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un www.feimani.lv.

9. Kontaktpersona – struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvalde” vadītāja Anita Verčinska tālr. 20223650.

Izsoles nolikums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0