Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 001 0280 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā.

Publicēts 27.11.2020

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 1. oktobra lēmumu ”Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 001 0280 Silmalas pagastā, nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.25, 12.§), saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt zemes nomas līgumu par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 001 0280 ar platību 2,15 ha ieguva fiziska persona, kas nosolīja objekta nomas tiesības par izsolei noteikto sākotnējo nomas maksu EUR 80,00 (astoņdesmit euro 00 centi) gadā bez PVN. Līgums stājās spēkā ar 27.11.2020 un ir spēkā līdz 30.11.2031.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0