Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pūpoli” izsoli Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā

Publicēts 11.05.2020

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolaines pagasta pārvalde” paziņo, ka 2020. gada 16. jūnijā plkst.10.00 struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” telpās pēc adreses: “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, notiks pašvaldības nekustamā īpašuma “Pūpoli”, kadastra Nr.7876 006 0470, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0548, 2704 m2 platībā un atrodas pēc adreses: “Baltmājas”, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības “Maltas pagastu apvienība’’ struktūrvienībā “Ozolaines pagasta pārvalde” (“Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads) pie lietvedes darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.00, līdz 2020. gada 15. jūnijam vai elektroniski interneta vietnēs www.rezeknesnovads.lv un www.ozolaine.lv.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās līdz 2020. gada 15. jūnijam, iepriekš piesakoties pa tālruni 64640171.

 Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0