Paziņojums par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Lakstīgalu iela 1-3” izsoli Silmalas pagastā

Publicēts 10.09.2019

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Silmalas pagasta pārvalde” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumu Nr.3, kas atrodas Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads kadastra Nr. 7888 900 0204.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Silmalas pagasta pārvaldē Saules ielā 4, Gorņicā, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās, laiks 8.00-16.30, mājaslapās www.silmala.lv., www.rezeknesnovads.lv.

Apskatīt var darba dienās, iepriekš zvanot pa tālruni 28223706.

Pieteikumus reģistrē Silmalas pagasta pārvaldē, līdz 17.10.2019. darba dienās, laiks 8.00 -16.30.

Izsole notiks Saules ielā 4, Gorņica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 18. oktobrī, plkst.10.00.

Dzīvokļa īpašuma nosacītā cena – EUR 1496,34.

Nodrošinājuma nauda – 10 % no nosacītās cenas – EUR 149,63 jāieskaita Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde”, reģ.Nr.40900027426, kontā Nr.LV31HABA0551046064371, A/S “SWEDBANK”, kods HABALV22, vai jāiemaksā Silmalas pagasta pārvaldes kasē.

Samaksa par pirkumu jāveic līdz 28.10.2019.

Publicējamā informācija par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.3, kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Silmalas pagastā, izsoles rezultātiem

Apstiprināti Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.3, kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Silmalas pagastā, izsoles rezultāti, nosakot par izsoles uzvarētāju personu, kura ieguva pirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu – 1596,34 eiro.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0