Paziņojums par izsoles rezultātiem īpašumam „Gaigalavas mežniecība”

Publicēts 17.04.2015

Izsole tika organizēta atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”.

1. 2015.gada 17.aprīlī, izsoles rezultātā, nomas tiesības uz objektu – palīgtelpas Nr. 1 un Nr.2, kopējā platībā 111,96 m2, kas atrodas Rēzeknes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā „Gaigalavas mežniecība”, būvē ar kadastra apzīmējumu 78540050204009, pēc adreses: Meža ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, ar lietošanas mērķi – komercdarbībai, ieguva SIA “BaltHarmonia”, reģ.Nr.LV52403015821, adrese: Meža iela 2A, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., Lv-4618.

2. Nomas termiņš (gadi) – 7gadi.

3. Nomas maksa – EUR 0,21/kv.m. mēnesī.

4. Iznomātājs: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA

5. Kontaktpersona: GAIGALAVAS PAGASTA PĀRVALDES vadītājs Voldemārs Vabals, tālrunis 26334750

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0