Paziņojums par cirsmu izsoli Stoļerovas pagastā

Publicēts 16.05.2018

Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvalde saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašumā “Stoļerovas meži” kadastra numurs 7892 003 0064, (kadastra apzīmējums 7892 004 0101) Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā:

Cirsmas Nr. Kvartāls Platība, ha Nogabals Apjoms m3 Cirtes  veids

 

173

1

0,6

8

168.51

Kailcirte

33

1

0,5

3

121.93

Kailcirte

30

1

1,4

11

313,93

Kailcirte

34

1

0,6

16

121,96

Kailcirte

29

1

0,6

11

192,46

Kailcirte
           32

1

1,6

6

512,38

Kailcirte
           31

1

2,0

13

452,82

Kailcirte

Kopā

-

7,3

-

1883,99

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Stoļerovas pagasta pārvaldes lietvedes kabinetā, Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.30, vai elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

Objekta apskate saskaņojama pa tālruni 29423522 (Aivars Lukša).

Pieteikumu reģistrācija pie Stoļerovas pagasta pārvaldes lietvedes: Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads līdz 2018. gada 18. jūnija plkst. 12.00.

Izsole notiks 2018. gada 18. jūnijā plkst. 13.00 Stoļerovas pagasta pārvaldē, Skolas iela 1, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā.

Cirsmu izsoles nosacītā sākuma cena ir 74840,98 euro, nodrošinājuma summa ir 10% no cirsmas izsoles sākuma cenas – 7484,10 euro, izsoles solis – 5000,00 euro.

Nodrošinājuma summa jāieskaita: Rēzeknes novada pašvaldības, Stoļerovas pagasta pārvalde Reģ.Nr.90000048561 Kods: HABALV22 Konts: LV14HABA0551021115889 AS ‘’Swedbank’’, Maksājuma mērķī jānorāda:„Nodrošinājuma summa nekustamā īpašuma „Stoļerovas meži”, cirsmu izsolei ”.

Nosolītā summa pircējam jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas, tas ir, līdz 2018. gada 25. jūnijam.

Informācija pa tālruņiem 64644192, 64644193, 29423522, vai e-pastu: info@stolerova.lv

Skices un novērtējums

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0