Paziņojums par cirsmu izsoli Maltas pagastā

Publicēts 22.06.2018

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašumā “Maltas meži” kadastra numurs 78700050078, Rēzeknes novada Maltas  pagastā:

Cirsmas Nr. Kvartāls Platība, ha Nogabals Apjoms m3 Cirtes veids

1

1

1,5

3

435,78

Kailcirte

2

1

0,7

72

257,28

Kailcirte

3

1

3,7

65;70

1096,85

Kailcirte

Kopā

-

5,9

 

1789,91

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Maltas  pagasta pārvaldes lietvedes kabinetā, Skolas iela 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00, vai elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv., Maltas pagasta mājas lapā www.malta.lv
Objekta apskate saskaņojama pa tālruni 25425 642 (Igors Sorokins).
Pieteikumu reģistrācija pie Maltas pagasta pārvaldes lietvedes: Skolas iela 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads līdz 2018.gada 20.jūlija  plkst. 930.
Izsole notiks 2018.gada 20. jūlijā  plkst. 1000 Maltas pagasta pārvaldē, Skolas iela 24, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā.
Cirsmu izsoles nosacītā sākuma cena ir 75 513,97 euro,
nodrošinājuma summa ir 10% no cirsmas izsoles sākuma cenas – 7551,40 euro,
izsoles solis – 3000,00 euro.
Nodrošinājuma summa jāieskaita: Rēzeknes novada pašvaldības, Maltas pagasta pārvalde Reģ.Nr.90000048449 Kods: HABALV22 Konts: LV03HABA0551031900644 AS ‘’Swedbank’’, Maksājuma mērķī jānorāda:„Nodrošinājuma summa nekustamā īpašuma „Maltas meži”, cirsmu izsolei ”.
Nosolītā summa pircējam jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas, tas ir , līdz 2018.gada  .27. jūlijam
Informācija pa tālruņiem 64634377, 64621401, 29322295, vai e-pastu: info@malta.lv

Cirsmas_novērtējums

Zemes izvietojuma  shēma

Cirsmu skices

Cirsmu izsoles noteikumi

Cirsmu izsoles rezultāti

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0