Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Skujiņas” Stoļerovas pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Publicēts 29.11.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 21. novembra sēdes (protokols Nr.26, 27.§, 4.punkts) lēmumu ” Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Skujiņas”, Stoļerovas pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība ,, Stoļerovas pagasta pārvalde “ paziņo par nekustamā īpašuma “Skujiņas”, kas atrodas Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā ar kadastra Nr.7892 002 0075, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.7892 002 0075 platība 4,80 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt informāciju Stoļerovas pagasta pārvaldē pie lietvedes Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, Stoļerovas pagasta pārvaldes telpās darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.00, līdz 2020. gada 14. janvārim. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

Izsoles objekta apskate saskaņojama pa tālruni 29423522 līdz 2020. gada 14. janvārim. Pieteikumu reģistrācija izsolei notiks Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ‘’Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība „ Stoļerovas pagasta pārvalde”, lietvedībā: Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads līdz 2020. gada 14. janvārim plkst. 16.00.

Izsole notiks Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, Stoļerovas pagasta pārvaldes telpās 2020.gada 15.janvārī plkst. 13.00. Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 12 600,00 ( divpadsmit tūkstoši seši simti euro, 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis ir EUR 200,00 (divi simti euro, 00 centi).

Nosolītājam piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2020. gada 26. janvārim ar pārskaitījumu.

Informācija pa tālruņiem 64644192; 29423522 vai e-pastu: info@stolerova.lv .

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0