Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Saliņa” Ilzeskalna pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Publicēts 13.05.2020

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 7. maija sēdes (protokols Nr.13, 7.§, 3.punkts) lēmumu ”Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Saliņa” Ilzeskalna pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība “Ilzeskalna pagasta pārvalde“ paziņo par nekustamā īpašuma “Saliņa”, kas atrodas Zaļūkšņos, ar kadastra Nr.7858 003 0102, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7858 003 0102 platība 6,95 ha un 7858 003 0103 platība 1,29 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt informāciju Ilzeskalna pagasta pārvaldē pie lietvedes Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, Ilzeskalna pagasta pārvaldes telpās darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. līdz 16.30, līdz 2020. gada 6. jūlijam. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

Izsoles objekta apskate saskaņojama pa tālruni 29203135 līdz 2020. gada 6. jūlijam. Pieteikumu reģistrācija izsolei notiks Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība „Ilzeskalna pagasta pārvalde”, lietvedībā: Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads līdz 2020. gada 6. jūlijam plkst. 16.30.

Izsole notiks Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, Ilzeskalna pagasta pārvaldes telpās 2020. gada 7. jūlijā plkst. 10.00. Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 9 302,55 (deviņi tūkstoši trīs simti divi euro, 55 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis ir EUR 100,00 (viens simts euro, 00 centi).

Nosolītājam piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2020. gada 21. jūlijam ar pārskaitījumu.

Izsoles noteikumi

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0