Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu atkārtotā elektroniskajā izsolē

Publicēts 08.12.2020

Rēzeknes novada pašvaldība atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – vienistabas dzīvokli Nr.23, Kalna ielā 4, Dubuļos, Kaunatas pagastā, ar kadastra Nr.7862 900 0125, platība  34.4 m².

Dzīvokļa nosacītā cena (izsoles sākumcena) – 690.00 euro (seši simti deviņdesmit euro 00 centi), nodrošinājums – 10% no izsoles sākumcenas, t.i. 69.00 euro (sešdesmit deviņi  euro 00 centi), izsoles solis – 25.00 euro (divdesmit pieci euro 00 centi), reģistrācijas maksa – 20.00 euro (divdesmit euro 00 centi). Samaksas kārtība ir noteikta noteikumos. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rēzeknes novada mājas lapā: www.rezeknesnovads.lv

Pretendentu pieteikšanās notiek no 2020.gada 14.decembra plkst. 13:00 līdz 2021.gada 3.janvārim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē  https://izsoles.ta.gov.lv

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0