Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lazdiņi” Čornajas pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Publicēts 28.11.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 21. novembra sēdes (protokols Nr.26, 23.§, 4.punkts) lēmumu “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lazdiņi”, Čornajas pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība “Čornajas pagasta pārvalde” paziņo par nekustamā īpašuma “Lazdiņi”, kas atrodas Rēzeknes novada Čornajas pagastā ar kadastra Nr.7846 004 0396, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7846 004 0396 platība 2,28 ha un 7846 007 0360 platība 4,25 ha, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Čornajas pagasta pārvaldē pie lietvedes Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, Čornajas pagasta pārvaldes telpās darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.16.00, līdz 2020. gada 15. janvārim. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

Pieteikumu reģistrācija izsolei notiks Čornajas pagasta pārvaldē pie lietvedes – Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads līdz 2020.gada 15.janvārim plkst.16.00.

Izsole notiks Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, Čornajas pagasta pārvaldes telpās 2020.gada 16.janvārī plkst.13.00. Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 5 600,00 (pieci tūkstoši seši simti euro, 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis ir EUR 100,00 (viens simts euro, 00 centi).

Nosolītājam piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2020. gada 27. janvārim ar pārskaitījumu.

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0