Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalna akmeņogles” Vērēmu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Publicēts 28.05.2020

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 21. maija sēdes (protokols Nr.14, 13.§, 3.punkts) lēmumu ”Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalna akmeņogles” Vērēmu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes ,,Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība “Vērēmu pagasta pārvalde“ paziņo par nekustamā īpašuma “Kalna akmeņogles”, kas atrodas Ratinīkos , kadastra Nr.7896 007 0350, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7896 007 0348, platība 0,0650 ha, atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt informāciju Vērēmu pagasta pārvaldes telpās pie lietvedes J.Zvīdra ielā 1, Sondoros, Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā , darba dienās no 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.30 līdz 2020. gada 6. jūlijam. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās līdz 2020. gada 6. jūlijam, iepriekš zvanot pa tālruni 64605901.

Pieteikumu reģistrācija izsolei notiks Vērēmu pagasta pārvaldē pie lietvedes – J.Zvīdra ielā 1, Sondoros, Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, līdz 2020. gada 7. jūlija plkst.9.30.

Izsole notiks Vērēmu pagasta pārvaldes ēkā J.Zvīdra ielā 1, Sondoros, Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā 2020. gada 7. jūlijā plkst. 1000.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 2 367,14 (divi tūkstoši trīs simti sešdesmit septiņi euro, 14 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis ir EUR 230,00 (divi simti trīsdesmit euro, 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. EUR 236,71 (divi simti trīsdesmit seši euro, 71 cents) un reģistrācijas maksa – EUR 15,00 (piecpadsmit euro, 00 centi), ieskaitāma Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Vērēmu pagasta pārvalde”, reģ. Nr.40900027430 AS “Swedbank” norēķinu kontā: Nr.LV14HABA0551046048478, kods HABALV22.

Nosolītājam piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2020. gada 21. jūlijam ar pārskaitījumu.

Izsoles noteikumi

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0