Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Janapoles pļava 1” Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Publicēts 13.11.2019

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019. gada 7. novembra sēdes (protokols Nr.25, 10.§, 4.punkts) lēmumu ” Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Janapoles pļava 1” Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība ,, Griškānu pagasta pārvalde “ paziņo par nekustamā īpašuma “Janapoles pļava 1”, kas atrodas Rēzeknes novada Griškānu pagastā ar kadastra Nr.7856 006 0575, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0558 platība 0,5927 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Griškānu pagasta pārvaldē pie lietvedes Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, Griškānu pagasta pārvaldes telpās darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.00, līdz 2019. gada 16. decembrim. Izsoles objekta apskate saskaņojama pa tālruni 26451063 vai 28786267 līdz 2019. gada 16. decembrim.

Pieteikumu reģistrācija izsolei notiks Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ‘’Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība „ Griškānu pagasta pārvalde”, lietvedībā: Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads līdz 2019. gada 16. decembrim plkst. 16.00.

Izsole notiks Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, Griškānu pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 17. decembrī plkst. 10.00. Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 1 300,00 (viens tūkstotis trīs simti euro, 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis ir EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00 centi).

Nosolītājam piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2019. gada 27. decembrim ar pārskaitījumu.

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0