Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Akmineiši” Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Publicēts 21.09.2020

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 17. septembra sēdes (protokols Nr.23, 10.§) lēmumu ” Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Akmineiši”, Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība “Griškānu pagasta pārvalde “ paziņo informāciju par nekustamā īpašuma “ Akmineiši”, kas atrodas Rēzeknes novada Griškānu pagastā ar kadastra Nr.7856 006 0591, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0554 platība 5,04 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt informāciju Griškānu pagasta pārvaldē pie lietvedes Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, Griškānu pagasta pārvaldes telpās darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.11.45 un no plkst.12.30 līdz 16.00., līdz 2020. gada 6. novembrim. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv. Izsoles objekta apskate saskaņojama pa tālruni 26451063 līdz 2020. gada 6. novembrim. Pieteikumu reģistrācija izsolei notiks Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ‘’Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība „ Griškānu pagasta pārvalde”, lietvedībā: Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads līdz 2020. gada 9. novembrim plkst. 09.30.

Izsole notiks Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, Griškānu pagasta pārvaldes telpās 2020. gada 9. novembrī plkst. 10.00.

Izsoles noteikumi
Domes sēdes protokols

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0