Par pašvaldības kustamās mantas – VW Transporter transportlīdzeklis un Jums 6KL traktors pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Publicēts 26.05.2020

1. Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu apvienība turējumā nodots VW Transporter transportlīdzeklis , valsts reģistrācijas Nr.FO3656, dzeltenā krāsā.

2. Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes, Stoļerovas pagasta pārvaldes turējumā Jums 6KL traktoru, valsts reģistrācijas Nr.T7460LA

3. Izsoles sākumcena VW Transporter (nosacītā cena) EUR 300.00 ( trīs simti eiro 00 centi), izsoles solis 10.00 (desmit eiro 00 centi).

4. Izsoles sākumcena Jums 6KL (nosacītā cena) EUR 1000 (viens tūkstotis eiro 00 centi), izsoles solis 10.00 (desmit eiro 00 centi).

5. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, par VW Transporter jāiemaksā nodrošinājuma nauda EUR 30.00 (trīsdesmit eiro 00 centi) un reģistrācijas maksa EUR 10,00 (desmit eiro 00 centi) izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.

6. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, par Jumz 6KL jāiemaksā nodrošinājuma nauda EUR 100.00 (viens simts eiro 00 centi) un reģistrācijas maksa EUR 10,00 (desmit eiro 00 centi) izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.

7. Dalībnieku pieteikšanās termiņš un vieta līdz 2020. gada 11.jūnijam, plkst.9.00 Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldē, adrese: Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4642.

8. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli, pirmā.

9. Izsoles vieta un datums – Stoļerovas pagasta pārvaldes telpas, Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, VW Transporter 2020. gada 11. jūnijā, plkst.10.00, JUMZ 6KL 2020.gada plkst.11.00.

10. Izsoles objekta apskates vieta un laiks – Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no 12.30 līdz plkst.16.30, iepriekš vienojoties pa tālruni: 29423522.

11. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldē pie lietvedes, Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

12. Kontaktpersona – Stoļerovas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Lukša tālr.29423522.

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0