Par nekustamā īpašuma “Štikānu feldšeru vecmāšu punkts” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas līguma slēgšanu ar SIA “Ružinas doktorāts”

Publicēts 27.08.2018

1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Štikānu feldšeru vecmāšu punkts “, Preiļu iela 9, c.Štikāni, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7888 012 0267 003 , lietošanas mērķis- SIA “Ružinas doktorāts”, reģ. Nr. 42403010362, darbībai.

2. Nomas maksas apmērs EUR 7,79 (septiņi eiro, 79 centi) mēnesī (bez PVN).

3. Nomas objekts – feldšeru punkta telpas ar kopējo platību 32,5 m2 vienreiz mēnesī.

4. Nomas termiņš (gadi) – 30 gadi.

5. Nomas līguma Nr. 09/2018 no 23.08.2018. darbības termiņš 01.08.2018.- 31.07.2048.

6. Līgums noslēgts saskaņā ar MK noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” no 20.02.2018. punktu 4.1., t.i. nerīkojot telpu nomas tiesību izsoli, jo objektu iznomā veselības funkciju nodrošināšanai.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0