Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 14, Kaunatas pagasta Kaunatas ciemā telpu nomas izsoli darbnīcu ierīkošanai

Publicēts 15.08.2019

• Nomas objekts – nekustamā īpašuma Rēzeknes novada Kaunatas pagasta Kaunatas ciemā Skolas ielā 14 telpas, darbnīcas telpu 1244,5 m² kopplatībā, kas dalās sekojošās daļās :

• telpas daļa ar kadastra nr. 7862 005 0548 001 – platību 356,80m²;

• telpas daļa ar kadastra nr. 7862 005 0548 002 – platībā 105,10 m²;

• telpas daļa ar kadastra nr. 7862 005 0548 002 – platībā 55,90m²;

• telpas daļa ar kadastra nr. 7862 005 0548 002 – platībā 108,90m²;

• telpas daļai ar kadastra nr. 7862 005 0548 003- platībā 260,20 m²,

• Nosacītās nomas maksas apmērs EUR / m2 mēnesī (bez PVN) – 0,15 EUR/m2 (nulle euro, piecpadsmit centi).

• Nomas termiņš (gadi) – 10 gadi;

• Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2019. gada 29. augustam, plkst.11.00, Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldes grāmatvedībā, adrese: Rāznas ielā 38., Kaunatas pagasta, Rēzeknes novada, LV – 4622.

• Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole ar augšupejošu soli.

• Izsoles vieta un datums – Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldē 2019. gada 29. augustā, plkst.11.00.

• Izsoles solis – 0,01 EUR /m2 ( nulle euro, viens cents).

• Nomas objekta apskates vieta un laiks – darba dienās no plkst.9.00 līdz 16.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64667002 vai 26415936 (Viktors)

• Ar izsoles norises kārtību var iepazīties Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldē, adrese: Rāznas ielā 38, Kaunatas pagasta, Rēzeknes novada grāmatvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

• Kontaktpersona: Komisijas priekšsēdētājs Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Sergejs Bašmakovs, tālr.64667001 vai tālr.29224840, e-pasts sergejs.basmakovs@kaunata.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0