Par nekustamā īpašuma “Ružinas doktorāts” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas līguma slēgšanu ar SIA “Ružinas doktorāts”

Publicēts 27.08.2018

1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Ružinas doktorāts “, Ezera iela 30, c.Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7888 004 0023 001 , lietošanas mērķis- SIA “Ružinas doktorāts”, reģ. Nr. 42403010362, darbībai.

2. Nomas maksas apmērs EUR 0,09 EUR (nulle eiro, 09 centi) par 1 m2 mēnesī (bez PVN).

3. Nomas objekts – doktorāta telpas ar kopējo platību 142 m2.

4. Nomas termiņš (gadi) – 30 gadi.

5. Nomas līguma Nr. 11/2018 no 23.08.2018. darbības termiņš 01.08.2018.- 31.07.2048.

6. Līgums noslēgts saskaņā ar MK noteikumu Nr. 97 ”Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” no 20.02.2018. punktu 4.1., t.i. nerīkojot telpu nomas tiesību izsoli, jo objektu iznomā veselības funkciju nodrošināšanai.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0